Zawod

Zawod

Şundi täze material (Şanhaý) Co., Ltd.

Zawod

Biziň doly golçur kärhanamyz - SWD ýokary tehnologiýaly material (Jiangsu) Co., ýokary tehnologiýaly önümçilik bazasy hökmünde 20 000 000 RMB hasaba alnan we gurluşyk we gurluşyk üçin 60 000 000 RMB maýa goýdy.Jiangsu Nantong milli kenarýaka senagat seýilgähinde ýerleşýän, bu spreý poliurea, spreý poliuretan antikroziýa, suw geçirmeýän, berkitme, pol we izolýasiýa ýaly bäş sany öňdebaryjy örtük önüm seriýasyny hödürleýän ylmy gözleg, önümçilik, satuw, tehniki hyzmatlardan ybarat toplumlaýyn kärhana.

2

SWD ABŞ-nyň güýçli tehniki goldawlaryna esaslanyp, SWD Şanhaý iki komponentli spreý poliurea elastomer örtük seriýasyny, iki komponentli spreý poliuretan elastomer örtük seriýasyny, bir komponentli eli ulanylýan galyň film poliurea elastomer örtük seriýasyny, bir komponent çyglylygy bejerýän gaty poliuretan agyr iş etdi poslama garşy örtük seriýasy, ýörite öndürijilik poslama garşy örtük seriýasy, poliuretan gaty köpük seriýasy, poliuretan köpük emeli agaç materiallary, poliuretan geýip bolýan elastomer materiallary guýmak we ş.m. SWD -okary tehnologiýaly material (Jiangsu) Co., Ltd, Ltd. SWD Şanhaýyň ýyllyk önümçilik kuwwaty poliurea örtük pudagynda agdyklyk edýär.Has takygy, iki komponentli poliurea 10,000 tonna, iki komponentli poliruetan antikroziýa örtügi 2000 tonna, bir komponentli el bilen ulanylýan poliurea senagat antikroziýa örtügi 2000 tonna, poliaspartik antikroziýa garşy suw örtügi 2000 tonna, bir komponent çyglylygy bejerilen poliuretan agyr antikroziýa örtügi 2000 tonna, goşmaça bir komponentli ýokary temperatura antikroziýa örtügi, ýörite öndürijilikli antikroziýa örtügi, bir komponentli suw esasly senagat antikroziýa örtügi we ş.m.

4

Global pes uglerod ykdysadyýetiniň talaplaryna uýgunlaşmak üçin SWD New Material (Şanhaý) Co., Ltd ekologiýa taýdan arassa önümleri ösdürmäge, öndürmäge we satmaga borçlanýar.Spreý poliurea örtük seriýasy, Halkara Solid Wirescence Promotion Organisation tarapyndan ajaýyp marka hökmünde baha berildi.Milli ösen energiýa täsirli gurluşyk materiallary tarapyndan maslahat berilýän önümleriň hataryna goşulan üçek we diwar izolýasiýasy hökmünde ulanmak üçin spreý poliuretan köpügi.SWD Şanhaý ISO9001: 2008 halkara hil dolandyryş ulgamy we ISO14001: 2004 halkara daşky gurşawy goramak dolandyryş ulgamy tarapyndan tassyklandy, şeýle hem ABŞ-nyň EPA “Energetika ýyldyzy” we Hytaýyň “Greenaşyl ýyldyzy” baýragy berildi.SWD New Material (Şanhaý) Co., Ltd. ABŞ-nyň PDA, Hytaýyň Poslama Ylym Assosiasiýasyna we Hytaýyň Suw geçirmeýän Tehniki Assosiasiýasyna agzalyk paýlaşylýar.Hytaýyň Şanhaý poslama ylym jemgyýetiniň VIP-si.

Müşderilerimiz bilen ýokary hilli örtük önümleri we hyzmaty bilen uzak möhletleýin özara peýdaly işewürlik gatnaşyklaryny gurmak isleýäris.SWD antikroziýa, suw geçirmeýän, berkitme, pol, izolýasiýa örtük meýdanlaryna ünsi jemlär we ähli örtük pudagy üçin innowasiýa we önümi kämilleşdirmek, pes uglerodly durmuş derejesini gazanmak we adamzat üçin hemişelik ýaşyl gurşaw döretmek üçin tagallalarymyza goşant goşar.