Çözgütler

Çözgütler

Şundi täze material (Şanhaý) Co., Ltd.

Çözgütler

SWD Şanhaý berk we çeýe poliurea gorag örtüklerini, örtükleri, poliaspartiki örtükleri, dürli aýratynlyklar üçin abatlaýyş materiallaryny düzýär, öndürýär we üpjün edýär.Biz diňe bir material üpjün ediji däl, hemmämiz uzak möhletli täsirli çözgütleri taýýarlamak üçin siziň bilen manyly hyzmatdaşlygy döretmek hakda.Önümlerimiz köp sanly senagat, söwda we tehniki gurşaw üçin.

Nantong Jiangsu welaýatynda ýerleşýän önümçilik bazamyz, uly göwrümli enjamlar we synag gurallary bilen doly enjamlaşdyrylan 16 000 inedördül metr meýdany tutýar.

Hil gözegçiligi merkezi, çig maldan, gaýtadan işlemekden, taýýar önümleri gaplamakdan we satuwdan soňky hyzmatdan önümçilik prosesiniň ähli tapgyrlaryna gözegçilik etmek üçin jogapkärçilik çekýär we bu usul bilen kompaniýanyň önümleriniň bu ugurda öňdäki orunda durmagyny üpjün edýär.Himiýaçylarymyz ýokary hilli önümleri we satuwdan soň hyzmatlary üpjün edýän poliurea poliaspartik pudagynda 10 ýyldan gowrak wagt bäri işleýärler.

Bularyň içerki we halkara senagat, täjirçilik we tehniki hyzmat gurşawynyň ähli müşderilerimiziň talaplaryny kanagatlandyryp biljekdigine ynanýarys.

1

Spreý poliurea, spreý poliuretan poliaspartik antikroziýa, suw geçirmeýän, berkitme, pol we izolýasiýa ýaly bäş sany öňdebaryjy örtük önüm seriýasyny hödürleýäris.

Dürli anyk taslamanyň talaplaryna esaslanyp, dürli amaly meýilnamany hödürläris.

Maksatlaryňyz we zerurlyklaryňyz biziň üçin möhümdir.Maksatlaryňyzy aýdyň we islegleriňize görä ýörite çözgütleri taýýarlamak üçin siziň bilen işleşeris.