Habarlar

Habarlar

 • Poliurea sepmegiň artykmaçlyklary näme?

  Täze örtük materialy hökmünde poliurea inersenerleriň öňki örtüklere düşünişini düýpgöter üýtgetdi.Sebäbi başga bir örtük materialy, çanak çekiçiniň doly güýjüne we poliurea ýaly iň çynlakaý eşiklere çydap bilmeýär we şol bir wagtyň özünde ýeterlik çeýeligi bar.Ýagdaýda...
  Koprak oka
 • SWD Şanhaý kompaniýasy poliaspartiki antikorroziw örtügiň senagat standartyny düzmäge gatnaşdy

  Poliaspartiki antikorroziw örtük soňky ýyllarda täze öndürilen önümdir.Poliaspartiki örtük suwuk, pes ýapyşykly we gaty gaty mazmunly, pes VOC zyňyndyly.Bejergiden soň galyň film membranasy bolup, pes temperaturada çalt berkitilip bilner, bu ...
  Koprak oka
 • Kompaniýa 6S dolandyryş taslamasyna başlaýar

  Senagat hünärmenleriň ruhuna uly ähmiýet berýär we zawodymyz mümkin boldugyça gysga wagtda 6S dolandyryş meýilnamasyna maýa goýýar.Bu poliurea pudagynyň janlanmagynyň başlangyjydyr.6S (SElRl), (SEITON), arassalamak (SElSO), arassalamak (SEIKETSU) sowatlylygy (SH ...
  Koprak oka
 • SWD Şanhaý kompaniýasy has köp synag enjamlaryny goşdy

  Müşderiler kompaniýanyň gözegçiligini barlanda, önümleriň hili barada elmydama bilmek isleýärler.SWD önümleriniň hemmesi önümçilik döwründe GB / T16777 ýa-da GB / T23446 bilen baglanyşykly standartlara berk laýyk gelýär.Zawoddaky işgärlerimiz berk synag ederler ...
  Koprak oka