Köpük sepiň

önümleri

Köpük sepiň

 • SWD303 gaty poliuretan köpük guýma Emeli agaç gurluşyk bezeg materiallary

  SWD303 gaty poliuretan köpük guýma Emeli agaç gurluşyk bezeg materiallary

  Europeewropanyň, Amerikanyň, Awstraliýanyň we Günorta-Gündogar Aziýanyň käbir ösen sebitlerinde poliuretan köpükden açyk bezeg relýewleri, ýapyk görnüşler, çarçuwalar we ş.m. öndürilýär.SWD Urethane Co., ABŞ, galyp öndürýän kärhanalarda giňden ulanylýan gaty poliuretan köpükli emeli agaç bezeg materiallaryny öndürdi.Hytaý BSG-e girenden soň, köp sanly bezeg galyplary öndürýän kompaniýalar önümçilik prosesini içerki önümçilige geçirdiler, taýýar önümleri daşary ýurda eksport etdiler.SWD USA-nyň tehniki formulasy bilen ulanylýan SWD Şanhaý Co., emeli agaç poliuretan kombinasiýa materiallaryny öndürýär we esasan içerki bezeg galyplaryna we çarçuwaly önümçilik kärhanalaryna berilýär.

 • SWD1006 pes dykyzlykly spreý poliuretan köpük ABŞ-da ýasalan agaç gurluş binalary ýylylyk we ses izolýasiýa materiallary

  SWD1006 pes dykyzlykly spreý poliuretan köpük ABŞ-da ýasalan agaç gurluş binalary ýylylyk we ses izolýasiýa materiallary

  Agaçdan ýasalan binalar ýaşaýyş jaýynyň (leeke jaý ýa-da Villa) 90% -ini tutýan Europeewropada we Amerikada gaty meşhurdyr.2011-nji ýylda dünýä bazaryndaky statistikalara görä, Demirgazyk Amerikanyň agaçlaryndan ýasalan binalar we oňa laýyk materiallar dünýädäki agaç gurluşyk binalarynyň bazardaky paýynyň 70% -ini aldy.1980-nji ýyllardan ozal Amerikan agaç gurluşyk binalaryny izolirlemek üçin gaýa ýüň we aýna ýüň saýlandy, ýöne soň köp adamyň kanserogeniniň saglygyna zyýanly we izolýasiýa netijesizdigi ýüze çykaryldy.1990-njy ýyllarda Amerikan agaç gurluşy birleşigi, agaçdan ýasalan binalaryň hemmesine ýylylyk izolýasiýasy üçin pes dykyzlykly poliuretan köpügini ulanmagy teklip etdi.Ajaýyp ýylylyk we ses izolýasiýa öndürijiligi, howpsuz we ekologiýa taýdan arassa.SWD Urethane., ABŞ tarapyndan öndürilen SWD pes dykyzlykly poliuretan spreý köpügi, doly suw köpüklemek usuly bilen ulanylýar, ozonosferany, ekologiýa taýdan arassa, energiýa tygşytly, gowy izolýasiýa täsiri we baha bäsdeşligi ýok etmez.Amerikan bazaryndaky agaçdan ýasalan villa izolýasiýasy üçin ileri tutulýan önüme öwrüldi.

 • SWD250 Pürküji poliuretan köpük gurluşyk diwarlary ýylylyk izolýasiýa materialy

  SWD250 Pürküji poliuretan köpük gurluşyk diwarlary ýylylyk izolýasiýa materialy

  SWD250 Spreý Rigid Poliuretan Köpük, SWD Urethane Co. ABŞ tarapyndan 1970-nji ýyllarda işlenip düzüldi.ABŞ-da diwar ýylylyk izolýasiýasyny gurmak üçin giňden ulanyldy we USEPA tarapyndan Energetika ýyldyzy diýlip tassyklandy.SWD250 poliuretan köpügi, pes siňdiriş tizligi, oňat geçirijilik garşylygy, ýapyk öýjük düzüminiň 95% -inden ýokary dykyz gurluşly mikropor köpük materialy.Göni pürküji tehnologiýasy bilen ulanylanda, aşaky gatlakda doly geçip bolmaýan gatlak emele gelýän köpük gatlaklarynyň arasynda tikiş ýok.Suwuň siňmeginden gaça durýan gorag gatlagyny döredýär we binanyň diwarlarynyň suw syzmagy we ýylylyk izolýasiýa meselelerini ajaýyp çözýär.