Metal boýag

önümleri

Metal boýag

  • SWD969 Metal antikroziýa örtükleri

    SWD969 Metal antikroziýa örtükleri

    SWD969 filmi emele getirýän esas hökmünde ýokary öndürijilikli poslama garşy rezinden ybarat bolup, ýagty metaldan ýasalan materiallary goşdy.Film emele getirýän rezin, köp sanly efir baglanyşyklaryny, karbamid baglanyşyklaryny, biuret baglanyşyklaryny, uret baglanyşyklaryny we wodorod baglanyşyklaryny öz içine alýar, bu film döredýän örtügi dykyz we gaty edýär, ajaýyp mehaniki we fiziki aýratynlyklary we poslama garşy aýratynlyklary bar.Öňünden taýýarlanylandan soň, metal ýasalan materiallar film emele gelende deň we tertipli tertipleşdirilip bilner.Ajaýyp uzynlyk diametri gatnaşygy we poslama garşy güýçli ukyby sebäpli, örtük inçe şertlerde hereket edýän galyň film örtüginiň roluny oýnap biler ýaly, ulanylanda poslaýjy serişdäniň aralaşmagyny we zaýalanmagyny ep-esli uzaldar.Saýlanan metal materiallar ýagtylyk we ýylylyk radiasiýasyny netijeli görkezip, sowatmagyň we energiýanyň tygşytlanyşyna täsir edip, gurluşyk gurşawyny has amatly we saklanylýan materiallary has durnuklaşdyryp bilýän açyk çybyklardyr.Örtügiň demir bölekleri aşakydan ýokara örtülendir, şonuň üçin örtük geçiriji täsir edip biler, bu bolsa elektrostatik ýygnanmagynyň öňüni alyp biler we önümçilik meýdançasyny howpsuz edip biler.