uretany çyglylygy bejermek

önümleri

uretany çyglylygy bejermek

  • SWD9594 çyglylygy bejermek poliuretan himiki saklaýyş baklary içerki diwar agyr antikorroziýa örtügi

    SWD9594 çyglylygy bejermek poliuretan himiki saklaýyş baklary içerki diwar agyr antikorroziýa örtügi

    Himiki ammar tanky himiýa zawodynda örän möhüm enjamdyr, tanklar syzyp ýa-da zaýalanandan soň, emlägiň ýitmegine hem däl, işçilere-de zyýan ýetirer.SWD9594 ýokary öndürijilikli bir komponent çyglylygy bejerýän poliuretan örtük materialy, örtük köp mukdarda karbamid baglanyşygyny, iki karbamid baglanyşygyny, uret baglanyşygyny we polimerizasiýa döwründe wodorod baglanyşygyny kabul edýär, howanyň çyglylygy, dykyz kesiş bilen siňdirilenden soň bejerilýär; birleşdirilen arabaglanyşyk ulgamy örtük filminiň berk himiki garşylyga we fiziki häsiýetine eýe bolýar.Ajaýyp infiltrasiýa we geçirijilik aýratynlyklaryna eýedir we substratyň gidroksil baglanyşygy bilen täsir eder, ýelimleýiş güýji himiki we fiziki ýelim bilen ep-esli gowulaşar.Saklaýyş tanklarynyň içerki diwar programmasynda SWD9594 örtügi ýörite primer bilen gabat gelýär, aşaky integrasiýa materialy hökmünde hem ulanylyp bilner.

  • SWD959 çyglylygy bejerýän poliuretan senagat antikorroziýa gorag örtügi

    SWD959 çyglylygy bejerýän poliuretan senagat antikorroziýa gorag örtügi

    SWD959 çyglylygy bejermek poliuretan senagat antikorroziýa gorag örtügi poliuretan rezin polimerini çig mal hökmünde alýar.Filmiň membranasy dykyz, ykjam we elastik, senagat kärhanalarynyň dürli metal gurluşynda yrgyldy we howa üýtgemeleri bolmazdan azajyk deformasiýa uýgunlaşyp bilýär.Howanyň, çyglylygyň we beýleki poslama serişdeleriň metal gurluşyň posuna garşy bolmagynyň öňüni alýar.Örtük filminde ajaýyp fiziki aýratynlyklary we antikroziýa öndürijiligini üpjün etmek üçin karbamid baglanyşygy, biuret baglanyşygy, uret baglanyşygy we wodorod baglanyşygy bar.