Freygy-ýygydan soralýan soraglar

Freygy-ýygydan soralýan soraglar

Freygy-ýygydan soralýan soraglar

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Poliurea näme?

Poliurea, izosýanatyň amin bilen örtülen polietilen rezin bilen reaksiýasy bolup, plastmassa ýa-da rezin ýaly birleşmäni emele getirýän organiki polimerdir.

Poliureany ulanyp biljek barmy?

Poliurea, bilelikdäki doldurgyç hökmünde ýa-da meýdan örtügi hökmünde ulanylsa-da, meýdan ulanylyşy üçin ýörite okuw we enjamlary talap edýär.Şundiniň dowam edýän programmasy barpotratçy okuwyýerinde.Hytaýda ökde hünärli dalaşgärler bar.

Poliureany nirede ulanyp bolar?

Düzgün bolşy ýaly,Şundiadaty arassaçylyk kanalizasiýa ulgamlaryna gönüden-göni zyňylyp bilinjek islendik maddany saklamak üçin poliure ulanylyp bilner.Islendik beton, metal, agaç, süýümli aýna, keramika ýüzlerinde ulanylyp bilner.

Poliurea haýsy temperatura çydap biler (we ýanar)?

Şundi poliurealary ulanylandan birnäçe minutyň içinde fiziki aýratynlyklaryny ösdürip başlaýar.Bejerilen poliurea -40 from 120 temperature çenli temperatura garşy durup biler, poliurea aýnanyň ýokary geçişine we deflýasiýa temperaturasynyň gyzgynlygyna garamazdan, göni alawyň täsirinde ýanar.Ameangyn aýrylanda öz-özi öçer.Şeýle hem, metro tunelleri we ulag ýollary ýaly aýratyn talaplar üçin ýangyna garşy poliurea bar.

Poliurea gaty ýa ýumşakmy?

Poliurea belli bir formula we göz öňünde tutulan ulanylyşyna baglylykda gaty ýa-da ýumşak bolup biler.Durometr derejeleri A 30 kenaryndan (gaty ýumşak) D kenaryna çenli 80 (gaty gaty) bolup biler.

Alifatik we Aromatiki poliurea ulgamlarynyň arasynda näme tapawut bar?

Aslynda häzirki wagtda bazarda iki dürli alifat poliurea ulgamy bar.Biri adaty ýokary basyş / temperatura sepilen ulgamlar, beýlekisi “poliaspartiki poliurea” görnüşli ulgam.Bu poliaspartiki ulgam, ester esasly rezin komponentini ulanýandygy we gazanyň ömri has uzyn bolmagy bilen tapawutlanýar.Rolikleri ulanyp, el bilen ulanyp bolýar;çotgalar;dyrnaklar ýa-da uçarsyz pürküjiler.Aspartiki ulgamlar “gyzgyn spreý” poliurea ulgamlaryna mahsus ýokary gurluş örtügi däl.Adaty ysly poliurea ulgamlary ýokary basyş, gaýtadan işlenen köplük komponent nasoslary bilen işlenmeli we päsgelçilik görnüşli pürküji bilen pürkmeli.Bu ulgamyň alifatiki wersiýasy üçin hem dogry, esasy tapawut alifatiki ulgamlaryň reňk durnuklylygydyr.

Applicationörite soraglar Poliureanyň erginlere, kislotalara, arassalanan suwlara we ş.m. himiki garşylygy barada umumy maglumat berip bilersiňizmi?

Sahypamyzdaky her önümiň, Resminamalar goýmasynyň aşagyndaky himiki garşylyk çyzgylary bar.

Örän agyr himiki täsir barada aýdylanda, işçilerimiziň biri SWD959Mundan başga-da, işleýän belli bir himiýaňyz bar bolsa (ýa-da belli bir programma), arkaýyn boluňbilen habarlaşyňzerurlyklaryňyz üçin iň oňat ulgamy kesgitlemäge kömek edip bileris.

Bizde çyglylygy bejerýän uret örtügi we erginlere, kislotalara ýa-da beýleki erginlere himiki garşylygy ýokary öndürijiligi bolan gaty poliaspartiki örtük bar.50% H garşy durup biler2SO4we 15% HCL.

Adaty aromatiki poliurea linerlerini bejermek ýa-da sowatmak wagtynda kiçelmekden başga-da, uzak möhletli liner ulgamlaryny göz öňünde tutmaly belli bir gysyş ýa-da süýşmek barmy?

Formula baglydyr, Şundiniň aýratyn formulalarynda poliurea bejerilenden soň gysylmaz.

Şeýle-de bolsa, material satyn almak isleýänleriňizden soramak gowy sorag - materialyňyz kiçelýärmi ýa-da ýokmy?

Magdan ýük awtoulaglary üçin abraziw we ýelme garşy häsiýetli poliurea barmy?

SWD9005, bu görnüşli programma üçin iň oňat önümimiz bar, bu önüm magdançylyk pudagynda giňden synag edildi we garaşylýandan has ýokary ýerine ýetirildi.

Käbir kompaniýalaryň poslama garşy gorag meselesinde poliurea epoksi ýaly gowy däldigini aýdýaryn.Poliureanyň metaldaky epoksi-den has gowudygyny görkezip bilersiňizmi?Şeýle hem, suwa çümdürmek / metal taslamalary boýunça 10 ýyllyk mysal barmy?

Çümdürmek / polat goşundylary üçin PUA (poliurea) we epoksi birmeňzeş däldigini ýadyňyzdan çykarmaň.Bularyň ikisi hem tehnologiýalaryň / önümiň görnüşidir.PUA ulgamlary çümdürmek üçin gowy işleýär, ýöne şol programma üçin dogry düzülmeli.

Epoksi ulgamlary ep-esli berk bolsa-da, PUA ulgamlary dogry düzülen ulgamlar üçin ýokary çeýeligi we pes geçiş derejesine eýe.PUA, umuman alanyňda, has çalt gaýdyp gelýän materialdyr - poliurea epoksi üçin günler (ýa-da käwagt hepdeler) bilen deňeşdirilende birnäçe sagadyň dowamynda bejerilýär.Şeýle-de bolsa, bu görnüşli iş we polat substratlar bilen baglanyşykly uly mesele, ýerüsti taýýarlygyň möhümdigi.Bu dogry / doly edilmeli.Bu görnüşli taslamalary synap görenleriň köpüsinde şu ýerde ýüze çykan meseleler bar.

Bizi barlaňArzaýagdaý sahypalarybu we beýleki köp sanly programmalardaky profiller üçin.

Poliureanyň üstünden baranyňyzda haýsy boýag ulanmaly?

Adatça, ýokary hilli 100% akril lateks öý boýagy sepilen poliureanyň üstünde gowy işleýär.Adatça 24 sagadyň dowamynda poliurea (iru-giç) örtmek iň gowusydyr.Bu iň gowy ýapyşmaga kömek edýär.Poliaspartik uv garşylykly palto, garrylyga we howa garşylygy üçin has gowy poliureýany ulanmak maslahat berilýär.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?