poliurea poliaspartiki örtük bilen baglanyşykly bilimler

habarlar

poliurea poliaspartiki örtük bilen baglanyşykly bilimler

nämepoliurea poliaspartiki örtük

Poliurea poliaspartiki örtükler köplenç beton we metal ýüzlerde ulanylýan gorag örtüginiň bir görnüşidir.Çydamlylygy we geýmäge garşylygy bilen tanalýar, olary dürli önümçilik we täjirçilik goşundylarynda ulanmak üçin ajaýyp saýlama edýär.Poliurea poliaspartiki örtükler adatça suwuklyk hökmünde ulanylýar we üstünde gaty, gorag gatlagyny emele getirýär.Olar köplenç adaty epoksi örtüklere alternatiw hökmünde ulanylýar, sebäbi has çalt ulanylyp bilner we has çalt bejeriş wagty bolar.Poliurea poliaspartiki örtükleriň käbir peýdalary aşgazana, himiki hüjüme we suwa ýokary garşylygy, şeýle hem aşa temperatura we UV şöhlelerine garşy durmak ukybyny öz içine alýar.Şeýle hem ajaýyp ýelme häsiýetleri we döwülmezden ýa-da gabyksyz uzalmak we çeýe bolmak ukyby bilen bellidir.

poliurea poliaspartiki örtük
poliurea poliaspartiki örtük

Poliurea poliaspartiki örtük näme üçin ulanylýar?

Poliurea poliaspartiki örtükler, berkligi we geýmäge garşylygy sebäpli dürli önümçilik we täjirçilik goşundylarynda ulanylýar.Bu örtükler üçin käbir umumy ulanyşlar:

Beton pol örtükleri: Poliurea poliaspartiki örtükler köplenç ammarlarda, garaageslarda we beýleki köp ulagly ýerlerde beton pollary goramak üçin ulanylýar.Betonyň ömrüni uzaltmaga we daşky görnüşini gowulaşdyrmaga kömek edip bilerler.

Metal örtükler: Bu örtükler metal ýüzleri poslama we könelmekden goramak üçin hem ulanylýar.Olary polat, alýumin we bürünç ýaly dürli metal ýüzlere ulanyp bolýar.

Dam örtükleri: Poliurea poliaspartiki örtükler üçekleri, esasanam tekiz ýa-da pes eňňitli üçekleri goramak we abatlamak üçin ulanylyp bilner.Suw, UV şöhlelenmesine we aşa gyzgynlyga çydamly bolup, olary üçek örtükleri üçin iň amatly saýlaýar.

Tank örtükleri: Bu örtükler köplenç ýangyç guýulýan baklar ýa-da suw çüýşeleri ýaly tanklaryň içini poslama we beýleki zeperlerden goramak üçin ulanylýar.

Deňiz örtükleri: Poliurea poliaspartiki örtükler gaýyklary, gämileri we beýleki deňiz gämilerini poslama we könelmekden goramak üçin hem ulanylýar.Duz suwlaryna we beýleki deňiz gurşawlaryna çydamly bolup, olary deňiz pudagynda ulanmak üçin iň amatly saýlama edýär.

Poliurea poliaspartiki örtük näçe wagtlap dowam eder?

Poliurea poliaspartiki örtügiň ömri dürli faktorlara, şol sanda örtülen ýeriň ýagdaýyna, örtügiň hiline we ulanylýan gurşawyna baglydyr.Umuman aýdylanda, bu örtükler berkligi bilen tanalýar we köp ýyllap dowam edip biler.Käbir öndürijiler poliurea poliaspartiki örtükleriniň adaty şertlerde 20 ýyla çenli ýa-da ondanam köp dowam edip biljekdigini öňe sürýärler.Örtügini uzak dowam etdirmek üçin örtügi ulanmak we saklamak boýunça öndürijiniň beren maslahatlaryna eýermek möhümdir.Yzygiderli arassalamak we tehniki hyzmat etmek örtügiň ömrüni uzaltmaga hem kömek edip biler.

Poliurea poliaspartiki örtük süýşýärmi?

Poliurea örtükleri ýaly, poliaspartiki örtükler çygly bolanda süýşüp biler.Şeýle-de bolsa, poliaspartiki örtügiň süýşmegi, anyk formulasyna we ulanylyşyna baglylykda üýtgäp biler.Käbir poliaspartiki örtükler beýlekilerden has süýşmäge çydamly bolup biler.Örtügiň niýetlenen ulanylyşyny göz öňünde tutmak we ýörite programma üçin laýyk formulany saýlamak möhümdir.Eger örtük süýşmek howpy bolan ýerde ulanylsa, süýşmäge çydamly formulany saýlamak ýa-da örtüge süýşmeýän goşundy goşmak peýdaly bolup biler.

SWDŞundi täze materiallary (Şanhaý) Co., Ltd. Hytaýda 2006-njy ýylda ABŞ-nyň SWD uretan Co. Ltd. tarapyndan esaslandyryldy.Şundi ýokary tehnologiýaly materiallar (Jiangsu) Co., Ltd. Bu ylmy gözlegleri, önümçiligi, satuwy we satuwdan soňky tehniki hyzmaty birleşdirýän giňişleýin kärhana.Indi poliurea Asparagus polyurea, poslama garşy we suw geçirmeýän, pol we termiki izolýasiýa bäş seriýaly önümi sepýär.Dünýädäki ulanyjylara gyş we poliurea üçin ýokary hilli gorag çözgütleri bilen üpjün etmegi maksat edinýäris.


Iş wagty: -anwar-06-2023