Suw bilen boýag bilen baglanyşykly bilim

habarlar

Suw bilen boýag bilen baglanyşykly bilim

Haçana çenliSuw bilen boýag iň soňky?

Hyzmat möhletiSuw bilen boýag örtügiň galyňlygy, daşky gurşaw şertleri we örtügiň hili ýaly köp faktorlara baglydyr.Umuman aýdanyňda, gowySuw bilen boýag 5-10 ýyl ulanylyp bilner, ýöne belli bir hyzmat möhleti başgaça bolup biler.Öndürijiniň ömrüni uzaltmak üçin ulanmak boýunça görkezmelerine we görkezmelerine laýyklykda saklamak maslahat berilýär.Mundan başga-da, ulanyş gurşawy hyzmat ediş möhletine hem täsir edýärSuw bilen boýag.Mysal üçin, ulanmakSuw bilen boýag ýokary çyglylykda ýa-da ýokary temperatura şertlerinde boýag filminiň inçe we gabygy bolup, ömrüni gysgaldyp biler.Şonuň üçin ulanmazdan ozalSuw bilen boýag, ulanyş gurşawyny göz öňünde tutmak we örtügiň galyňlygyny we örtüginiň hilini üpjün etmek maslahat berilýär.

WATERBORNE-PAINT
WATERBORNE-PAINT

Mundan başga-da, yzygiderli tehniki hyzmat etmek we hyzmat etmek hyzmat möhletini uzaldyp bilerSuw bilen boýag.Mysal üçin, ýüzleri yzygiderli arassalamak, gün şöhlesine we çyglylyga uzak wagtlap täsir etmekden saklanmak we zerur bolanda örtükleri arassalamak bularyň hemmesiniň ömrüni uzaldyp biler.Suw bilen boýag.Umuman, dogry ulanmak we hyzmat etmekSuw bilen boýag wagtyň geçmegi bilen görünmegini we gowy ýerine ýetirilmegini dowam etdirip biler.A saýlanyňyzdaSuw bilen boýag, ýokary hilli önüm satyn almagy hem göz öňünde tutup bilersiňiz.Suw bilen boýagHas ýokary hilli, has gowy çydamlylygy we aşgazana garşylygy bar, şonuň üçin olaryň hyzmat möhleti belli bir derejede uzaldylyp bilner.Şol bir wagtyň özünde, saýlap bilersiňizSuw bilen boýag örtügi daşky gurşawyň täsirinden goramak üçin çyglylyga garşy, çyglylyga garşy, UV garşy we ş.m. ýaly gorag funksiýalary bilen.

 

Munuň artykmaçlyklary näme?Suw bilen boýag?

Daşky gurşawy goramak: düzümiSuw bilen boýag has üýtgäp durýan organiki birleşme düzümi we daşky gurşawa az täsiri bilen has ygtybarly.

Saglyk:Suw bilen boýag az üýtgäp durýar, has ýeňil tagamly we adam saglygyna az täsir edýär.

Amatly gurluşyk:Suw bilen boýag gurallary arassalamak aňsat, amaly we guratma tizligi çalt.

Tutanýerlilik:Suw bilen boýag könelmegine we poslama garşylygy ýokarydyr.

Filmiň emele gelmegi: Döredilen filmSuw bilen boýag has näzik we üstü has ýumşakdyr.

Açyk reňkler:Suw bilen boýags reňkde açyk we reňk agartmagyna çydamly.

Zyňyndylary azaltmak: Önümçilik we ulanmak wagtyndaSuw bilen boýag, az hapalaýjy maddalar çykýar.

Çeşmeleri tygşytlamak:Suw bilen boýag serişdeleri tygşytlaýar we ýag esasly boýagdan has tygşytly we täsirli.

Gurluşyk bahasy: Gurluşyk bahasySuw bilen boýag ýagly boýagdan pesdir.

Programmanyň giň gerimi:Suw bilen boýag agaç, daş, metal we ş.m. ýaly dürli görnüşli materiallar üçin amatlydyr.

Strengthokary güýç:Suw bilen boýag güýçli we daşarky zeperlere garşy durup biler.

Güýçli çyglylyga garşylyk:Suw bilen boýag güýçli çyglylyk garşylygy we daşky gurşawa güýçli uýgunlaşmagy bar.

Örtügi azaltmak: Örtügiň galyňlygySuw bilen boýag örtügiň ulanylmagyny azaldyp biljek ýag esasly boýagdan has kiçi.

Boýag aňsat:Suw bilen boýag boýamak has amatly we örtügiň gaty galyň bolmagyna sebäp bolmaz.

Has owadan: örtükSuw bilen boýag has ýumşak we üstü has owadan.

 

 

Adetmezçilikleri nämeSuw bilen boýag?

Çydamlylygy: Nebit esasly boýag bilen deňeşdirilende, çydamlylygySuw bilen boýag köplenç gowşak bolýar we ýeterlik derejede könelmeýär we çyzmaga çydamly däl.

Guramagyň wagty:Suw bilen boýagguramak üçin has köp wagt alýar we şonuň üçin has köp garaşmak gerek.

Ys:Suw bilen boýag düzüminde VOC (üýtgäp durýan organiki birleşmeler) bar, şonuň üçin zyýanly maddalary çykaryp, daşky gurşawyň saglygyna täsir edip biler.

Baha:Suw bilen boýags, adatça, ýag esasly boýaglardan has gymmat.

Reňk titremesi:Suw bilen boýags, adatça, ýag esasly boýaglar ýaly janly däl.

Keseliň bejergisi:Suw bilen boýags çyglylyga sezewar bolýarlar, şonuň üçin çygly ýerlerde bejermek kyn bolup biler.

Çyglylygyň mazmuny: SebäbiSuw bilen boýagdüzüminde ýokary çyglylyk bar, olar ýag esasly boýaglar ýaly galyň däl.

Hesapyşma:Suw bilen boýagköplenç ýag esasly boýaglar ýaly ýapyşmaýarlar.

Faceerüsti ýalpyldawuk: surfaceer ýüzüniň ýalpyldysySuw bilen boýags, adatça, ýag esasly boýaglar ýaly gowy däl.

Palto galyňlygy: Şondan bäriSuw bilen boýagdüzüminde ýokary çyglylyk bar, olar ýag esasly boýaglar ýaly galyň däl.

Damla garşylygy:Suw bilen boýags, adatça, ýag esasly boýaglar ýaly damja çydamly däldir.

Täsirlere garşylyk:Suw bilen boýags, adatça, ýag esasly boýaglar ýaly täsir edip bilmeýär.

Umuman,Suw bilen boýags ekologiýa taýdan has amatly warianty, ýöne ýokardaky kemçilikler sebäpli ähli programmalar üçin amatly bolup bilmez.Şonuň üçin a saýlamazdan ozalSuw bilen boýag, şahsy zerurlyklaryny we amaly gurşawyny göz öňünde tutmaly.


Iş wagty: Fewral-01-2023