Biz hakda

Biz hakda

Şundi täze material (Şanhaý) Co., Ltd.

Biz kim?

SWD Şundi täze materiallar (Şanhaý) Co., Ltd. Hytaýda 2006-njy ýylda ABŞ-nyň SWD uretan Co., Ltd. tarapyndan esaslandyryldy.Kompaniýanyň doly golçur kärhanasy bolan “Şundi” ýokary tehnologiýa materiallary (Jiangsu) Ltd., meýdany 16000 inedördül metr we ösümlik meýdany 10000 inedördül metr.Ylmy gözlegleri, önümçiligi, satuwy we satuwdan soňky hyzmaty birleşdirýän giňişleýin kärhana.Indi poliurea Asparagus polyurea, poslama garşy we suw geçirmeýän, pol we termiki izolýasiýa bäş seriýaly önümi sepýär.Dünýädäki ulanyjylara gyş we poliurea üçin ýokary hilli gorag çözgütleri bilen üpjün etmegi maksat edinýäris.

On ýyldan gowrak üznüksiz ösüşden we täzelikden soň, Şundi Hytaýda poliurea poliuretan asparagus önümlerini iň ökde öndüriji boldy.Endokary derejeli poliurea asparagus örtükleri pudagynda Şundi öňdebaryjy tehnologiýa we marka artykmaçlyklaryny döretdi.Esasanam senagat poslama garşy, suw geçirmeýän, pol we ýörite poliurea ulanylýan ugurlarda Şundi Hytaýda öňdebaryjy marka boldy.

1
2

Bizi hereketde synlaň!

SWD Shundi gözleg we gözleg, asparagus rezini, asparagus poliurea we spreý poliurea öndürmek we satmak bilen meşgullanýar.Önüm çyzygy 60-dan gowrak görnüşi öz içine alýar: ýörite poliurea, asparagus antisepsis, asparagus suw geçirmeýän, asparagus poly, suw bilen örtülen örtük, poliuretan köpügi we ş.m.

Programma meýdanlary gurluşyk, himiýa senagaty, ulag, metallurgiýa, elektrik energiýasy, howa, howa, umman, gämi we ş.m. ýaly köp ugurlarda poslama garşy we suw geçirmeýän goragy öz içine alýar.Birnäçe önüm we tehnologiýa milli patentleri we awtorlyk hukuklaryny aldy we köp baýraklara eýe boldy.

11

Näme üçin bizi saýlamaly?

“Salam-Tech” önümçilik enjamlary

Esasy önümçilik enjamlarymyz göni Germaniýadan getirilýär.

Qualityokary hilli çig mal

Esasy çig malymyz halkara ýurtlaryndan getirilýärmeşhur kompaniýalar.

Güýçli gözleg we güýç

SWD USA-nyň güýçli tehniki goldawlaryna esaslanyp, Hytaýda Ylmy-barlag merkezimizde 6 inersenerimiz bar, olaryň hemmesi Hytaýyň Ylym we Tehnologiýa Uniwersitetiniň lukmanlary ýa-da mugallymlary.

Gaty hil gözegçiligi

3.1 Esasy çig mal.

Esasy çig malymyz SWD USA-nyň AZ-daky baş edarasyndan, käbirleri Covestro, Huntsman Wanhua we ş.m. import edilýär, sargyt satyn almazdan ozal üpjün edijileriň kärini kesgitleýäris.

3.2 Taýýar önümleriň synagy.

Bejerilen nusganyň fiziki aýratynlyklaryny barlaýarys, suwuklygyň ýapyşygyny, suwuň düzümini, çig malyny barlaýarys.Himiýa we inerener ibermezden ozal önümleriň hilini barlaýarlar.

OEM kabul ederliklidir

Custöriteleşdirilen bellikler we ululyklar bar.Pikiriňizi biziň bilen paýlaşmak üçin hoş geldiňiz, taslamany kämilleşdirmek üçin bilelikde işleşeliň.

Näme edýäris?

Baş edaramyz SWD Urethane 1974-nji ýylda döredildi we poliurea öndürýär we

ýarym asyrlap köpürjik sepiň.Poliurea poliaspartiki ýokary polimer önümlerinde içerki öňdebaryjy gözleg we ösüş ukybymyz, şeýle hem agyz suwy bilen aragatnaşygy saklamak üçin ýörite poliurea, ýangyn saklaýjy, ýük awtoulag ýataklarynda geýip bolýan, el bilen ulanylýan poliurea we poliaspartiki antikroziýa, suw geçirmeýän, pol örtükleri we hil gözegçilik ukyby bar.

SWD-iň esasy bäsdeşlik ukyby hemişe tehnologiýa hasaplanýar.Häzirki wagtda iki sany gözleg we barlag instituty bar, biri AZ ABŞ-da, beýlekisi Nantong Jiangsu welaýatynda.

Tehnologiýa, önümçilik we synag

Baş edaramyz SWD Urethane 1974-nji ýylda döredildi we poliurea öndürýär we

ýarym asyrlap köpürjik sepiň.Poliurea poliaspartiki ýokary polimer önümlerinde içerki öňdebaryjy gözleg we ösüş ukybymyz, şeýle hem agyz suwy bilen aragatnaşygy saklamak üçin ýörite poliurea, ýangyn saklaýjy, ýük awtoulag ýataklarynda geýip bolýan, el bilen ulanylýan poliurea we poliaspartiki antikroziýa, suw geçirmeýän, pol örtükleri we hil gözegçilik ukyby bar.

SWD-iň esasy bäsdeşlik ukyby hemişe tehnologiýa hasaplanýar.Häzirki wagtda bizde iki sany gözleg we barlag instituty bar, biri Arizona ştat uniwersiteti bilen bilelikde AZ ABŞ-da, beýlekisi 2013-nji ýylda Nantong Jiangsu welaýatynda.

Häzirki wagtda polimer materiallaryny we synag enjamlaryny öndürýän 6-dan gowrak reaktorymyz bar we iki sany komponentli spreý poliurea elastomer örtük seriýasyny, iki komponentli spreý poliuretan elastomer örtük seriýasyny öz içine alýan 10-dan gowrak görnüşi we 100 sany spesifikasiýa öndürip bilýäris. , ýekeje komponentli eli ulanylýan galyň film poliurea elastomer örtük seriýasy, bir komponent çyglylygy bejerilen gaty poliuretan agyr poslama garşy örtük seriýasy, ýörite öndürijilik poslama garşy örtük seriýasy, poliuretan gaty köpük seriýasy, poliuretan köpük emeli agaç materiallary, poliuretan geýip bolýan elastomer materiallar.

b1
2

Ösüş taryhy

5

2006

SWD Şanhaý resmi taýdan döredilmegi meýilleşdirildi, surat AZ ABŞ-da

2007

SWD Uretan zawody

4
3

2015

Şanhaý şäherinde has gowy iş gurşawy üçin öz ofisimizi satyn aldyk

2015

Biz öz ýerlerimizi satyn aldyk we täze golçur kärhanasy - Jiangsu welaýatynda SWD ýokary tehnologiýaly material (Jiangsu) Co. döredildi.

2
1

2016

SWD Uretan zawody

Toparymyz

SWD Şanhaýda häzirki wagtda Jiangsu zawodynda 30-dan gowrak işçi we Şanhaý ofisinde 20 marketing adamy bar.Bizde 6 sany garylan tank reaktory, dispersiýa enjamy, 5 gum degirmeni, 6 poliurea pürküji enjamy, Univershliumumy material synag enjamy, duz sepmäge garşylyk synag enjamy, ultramelewşe garşy synag enjamy, täsir garşylygy synag enjamy, garry guty, pes temperatura synag enjamy, Akron aşgazan barlaýjy, Taber aşgazan barlaýjy, gatylyk barlaýjy, çeýeligi barlaýjy, ýalpyldawuk synag ediji, çyglylygy barlaýjy, viskometr, çykaryjy synag, geçip bolmaýan synag we galyňlyk barlaýjy.

1
2
3

Korporatiw medeniýet

Dünýä markasy korporatiw medeniýet tarapyndan goldanýar.Korporatiw medeniýetiniň diňe Impact, Infiltration we Integration arkaly emele gelip biljekdigine doly düşünýäris.Toparymyzyň ösüşi, soňky ýyllarda esasy gymmatlyklary bilen goldanyldy -------Dogruçyllyk, innowasiýa, jogapkärçilik, hyzmatdaşlyk.

Dogruçyllyk

Toparymyz elmydama ýörelge, adamlara gönükdirilen, bitewiligi dolandyrmak,

iň ýokary hilli, ýokary abraý Abraýlylyk boldy

Toparymyzyň bäsdeşlik ukybynyň hakyky çeşmesi.

Şeýle ruhy alyp, her ädimimizi yzygiderli we berk ädim ätdik.

Innowasiýa

Innowasiýa, topar medeniýetimiziň özenidir.

Innowasiýa ösüşe eltýär, güýçüň ýokarlanmagyna getirýär,

Hemmesi täzelikden gelip çykýar.

Halkymyz düşünje, mehanizm, tehnologiýa we dolandyryş ugurlarynda täzelikler edýär.

Kärhanamyz strategiki we daşky gurşaw üýtgemelerini ýerleşdirmek we ýüze çykýan mümkinçiliklere taýyn bolmak üçin hemişe işjeň ýagdaýda.

Jogapkärçilik

Jogapkärçilik, tutanýerliligi üpjün edýär.

Toparymyz müşderiler we jemgyýet üçin güýçli jogapkärçilik we wezipe duýgusyna eýedir.

Şeýle jogapkärçiligiň güýjüni görüp bolmaýar, ýöne duýup bolýar.

Toparymyzyň ösmegi üçin elmydama hereketlendiriji güýç boldy.

Hyzmatdaşlyk

Hyzmatdaşlyk ösüşiň çeşmesidir

Hyzmatdaşlyk topary gurmaga çalyşýarys

Win-win ýagdaýyny döretmek üçin bilelikde işlemek, korporatiw ösüş üçin örän möhüm maksat hökmünde kabul edilýär

Bütewilik hyzmatdaşlygyny netijeli alyp barmak bilen,

Toparymyz çeşmeleriň birleşmegini, birek-biregiň üstüni ýetirmegi başardy,

Hünärmenler öz hünärlerine doly oýnasynlar

111

Müşderilerimiziň käbiri

Toparymyzyň müşderilerimize goşant goşan ajaýyp eserleri!

11
2
3
4
5

Kompaniýa şahadatnamasy

1
2
4
3

Serginiň güýji

1
5
6
2
3
4

Kompaniýa şahadatnamasy

1
2
3

Hyzmatymyz

1

1. SWD dünýäde ösen önümçilik liniýalary bilen enjamlaşdyrylan poliurea örtükleri we pu köpük öndürmekde ýöriteleşendir

2. Islendik beton, metal, süýümli aýna ýa-da agaç substratynyň poslama garşy suw geçirmeýän izolýasiýa meýdanynyň islendik tarapy üçin poliurea örtükleriniň tutuş toplumy.

3. Öndürilen kuwwat uly, OEM kabul edilýär.