Gepleýjiniň gutusyna poliurea örtüginiň ulanylmagy

habarlar

Gepleýjiniň gutusyna poliurea örtüginiň ulanylmagy

Bu gün, gürleýjilerde poliurea örtüginiň ulanylyşy barada gürleşeliň!

Ylmyň we tehnologiýanyň ösmegi we multimediýa tehnologiýasynyň täzelenmegi we ösmegi bilen adaty gürleýjiler halkyň isleglerini kanagatlandyrmakdan uzakda.Has köp awtoulag gürleýjileri, öý gürleýjileri, inedördül gürleýjiler, söwda merkezleriniň gürleýjileri, meýdança gürleýjileri we açyk gürleýjiler tükeniksiz ýüze çykýar, bu hem gürleýjileriň müňlerçe maşgala girmegine sebäp bolýar we bazaryň geljegi optimizmdir.Dinamikleriň çalt ösmegi we poliureýa sepilmegi bilen iki güýçli pudagyň arasyndaky hyzmatdaşlyk mantykly boldy.

cdscds

Boýag uzak wagtlap dinleýjilerde ulanylýar.Gepleýjiler boýagyň oýnap biljek roly üçin öz talaplaryny hem öňe sürdüler.Ilki bilen suw geçirmeýän we çyglylyga garşy, esasanam agaç substratly gürleýjiniň aýratyn ähmiýeti bar.Ikinjiden, çyzylmagyň we çaknyşmagyň öňüni alyň.Üçünjiden, garşylyk geýiň.Elbetde, özboluşly dokma ýagdaýy bar, ol galypdan soň önümiň gözelligini ep-esli ýokarlandyrýar we beýleki örtükler bilen deňeşdirip bolmaýar.

Adaty örtükleriň köpüsi çözüji esasly örtükler we esasan iki komponentli örtüklerdir.Belli bir gorag roluny oýnap bilseler-de, çözüji esasly örtükler ýokary zäherlilige, haýal guratmaga, ýeke-täk görnüşe we bazaryň kem-kemden ýok edilmegine sebäp bolýar.Has ýeňil örtük gurluşynyň ýüze çykmagy barha gyzgyn tendensiýa öwrüldi.

cdscs

Spreý poliureanyň gürleýjilere ulanylmagy hem gürleýiş pudagy üçin ajaýyp täzelikdir.Gaýtadan synaglar we deňeşdirmeler arkaly adaty örtükleri ýuwaş-ýuwaşdan çalyşmak üçin dürli substratlara esaslanýan poliurea örtükleriniň dürli görnüşleri işlenip düzülýär.Dostlukly interfeýsde çalt we ýönekeý ulanmak we diwersifikasiýa bilen daşky gurşawy goramak üçin iň gowy saýlawdyr.

Poliureany gutynyň ýüzüne sepmek bilen, berkitmäge we işlemäge täsir etmezden derrew emele gelip, indiki prosesiň garaşýan wagtyny we pürkmek prosesiniň önüm ýygnamagyny ep-esli azaldar.Önüm emele gelenden soň, 60 ° C gurşawda ýerleşdirilse, iki sagadyň içinde gurup we ulanyp bolýar.Fireangyn howpuny ygtybarly we doly ýok ediň.Pürkülen poliurea örtügi gowy çyzmaga garşylyk, täsire garşylyk we aşaga garşylyk, gowy himiki garşylyk, pes VOC, zäherli we yssyz.Theer ýüzüne granulirläp, dürli dokumalara öwrüp bolýar.Indi dürli ýagdaýlaryň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin ýekeje-de berk şekil däl.Şeýle çalt we ýönekeý ulanmak zähmet güýjüni azaldyp, zähmet çykdajylaryny ep-esli tygşytlap biler.

csdcscs


Iş wagty: Mart-02-2022