SWD Şanhaý kompaniýasy poliaspartiki antikorroziw örtügiň senagat standartyny düzmäge gatnaşdy

habarlar

SWD Şanhaý kompaniýasy poliaspartiki antikorroziw örtügiň senagat standartyny düzmäge gatnaşdy

Poliaspartiki antikorroziw örtük soňky ýyllarda täze öndürilen önümdir.Poliaspartiki örtük suwuk, pes ýapyşykly we gaty gaty mazmunly, pes VOC zyňyndyly.Bejergiden soň galyň film membranasy bolup, işiň netijeliligini ep-esli ýokarlandyryp biljek pes temperaturada çalt berkidilip bilner.Diňe daşky gurşawa zyýanly bolman, eýsem energiýany tygşytlaýar.Ildumşak / orta poslama garşy gurşawda poliaspartiki ýeke örtük, poslama garşy we howany goramagy üpjün edip, amaly geçişleri azaldyp, ulanylmagy aňsat bolar.Gaty poslama şertlerde bir gatlak primer we iki palta poliaspartik gowy gorag berip biler.

SWD New Materials (Şanhaý) Ltd., 2013-nji ýyldan bäri poliaspartiki poslama garşy örtük öndürýär, bizde beton elastik görnüşi we metal poslama garşy berk görnüşi we poly bar.ABŞ-nyň baş ofisiniň meýilnamasyna görä, 2016-njy ýylda Jiangsu Nantong önümçilik bazasyna her biri 8000 litr kuwwatlylygy bolan iki sany poslamaýan polat reaktoryny goşmak üçin serişde goýuldy.Häzirki wagtda bu kompaniýa öz ulanmagy üçin poliaspartik kislotaly ester rezini öndürýär, şeýle hem Germaniýa, Russiýa we ABŞ-a eksport edilýär.Şol bir wagtyň özünde, poliaspartik kislotanyň ester antikorroziw örtügi bilen gyzyklanýan kärdeşlerimizi zawodymyza baryp görmek we hyzmatdaşlyk etmek üçin garşylaýarys.SWD Täze materiallar (Şanhaý) Co., ýokary derejeli mazmunly bir komponentden we iki komponentli poliuretan we poliurea seriýaly önümlerden başga-da poliaspartik kislotanyň antikorroziw örtügi, çig mal rezini we bejeriş serişdesini öndürmek üçin ýerleşýär.

Elastik suw geçirmeýän uv garşylykly palto, pol örtük ulgamy, poliaspartiki antikorroziýa örtükleri we dürli talaplara laýyk gelýän gaty 70%, 85% we 100% erginli poliaspartiki örtük ulgamymyzy öz içine alýan poliaspartiki örtük ulgamymyz.

Poliaspartiki örtüklerimiziň artykmaçlyklary:

1. Bejergiden soň poliaspartiki örtük iýmit synpynyň standartyna, howpsuz we daşky gurşawy goramaga laýyk gelýär.

2.Bu antikroziýa, suw geçirmeýän we syzmaga garşydyr we iýmit ussahanasynyň düýbüni zeperlerden goraýar.

3.Bu basseýnlerde ulanylyp bilinýän natriý gipohlorit dezinfeksiýa garşylygydyr.Uzak möhletli suwa çümdürilenden soň suwuklyk zaýalanmaz.

4. Skidlere garşy pol üçin granular kwars daşy goşup bolýar.

1
2

Iş wagty: 27-2021-nji awgust