Kompaniýa 6S dolandyryş taslamasyna başlaýar

habarlar

Kompaniýa 6S dolandyryş taslamasyna başlaýar

Senagat hünärmenleriň ruhuna uly ähmiýet berýär we zawodymyz mümkin boldugyça gysga wagtda 6S dolandyryş meýilnamasyna maýa goýýar.Bu poliurea pudagynyň janlanmagynyň başlangyjydyr.6S (SElRl), (SEITON), arassalamak (SElSO), arassalamak (SEIKETSU) sowatlylygy (SHlSUKE) we öz-özüni barlamak (SELF-CRlTlISM).Alty elementiň hemmesi "S" bilen başlandy, 6S ýaly gysga.

Poliurea pudagy, çig maldan ahyrky taslamalara çenli, açyk satuw gurşawyny döredýär.Işçileriň gowy iş dolandyryş endiklerini netijeli ösdürýärler.Esasy maksat materiallaryň hilini ýokarlandyrmak, biperwaý işleri aýyrmak we işçilere işdäki her bir “kiçijik zady” çynlakaý çözmek, hemme zady dogry etmek. Bütin işiň hilini ýokarlandyrmak üçin, zawodyň arassa gurşawyny saklamak we ussanyň mylakatlylyk ruhuny terbiýelemek üçin gowy endigi ösdürip bileris. SWD New Material (Şanhaý) kompaniýasy ýokary hilli poliurea markasyny döretmek maksady bilen 2017-nji ýylyň sentýabr aýyndan 6S dolandyryş meýilnamasyna başlady. , poliurea seriýaly önümleri goldaň, amaly tehnologiýany ýönekeýleşdiriň we amaly hilini ýokarlandyryň, amaly bazaryny giňeldiň we satuwdan soňky hyzmat hilini ýokarlandyryň. Poliureýanyň ajaýyp funksiýalaryny gowulandyrmak üçin pudak bilen hyzmatdaşlyk etmeli. Hil kepilligi ulgamyna boýun bolmalydyrys we suw geçirmeýän we korroziýa garşy goramak, geýmek garşylygy we izolýasiýa üçin ýokary hilli önümler bilen üpjün ediň.Kärdeşlerimiň bilelikdäki tagallalary bilen geljegiň bardygyna ynanýarynpoliurea pudagy geljegi uludyr.

SWD Şanhaý kompaniýasynyň önüm öndürmek we amaly tejribesi "poliurea önüm ulgamynyň umumy ady. Ulanylmazdan ozal ösen örtük ulgamynyň dizaýny we ulanylanda önümi doly goldaýan ulgam bolmaly". SWD Şanhaý üpjün edýär 6s dolandyryş ulgamy we suw geçirmeýän antikorroziýa, pol ulgamy üçin bir gezeklik örtük çözgütleri bilen üpjün ediň. Islän wagtyňyz hoş geldiňiz.

1
2

Iş wagty: 27-2021-nji awgust