Poliurea sepmegiň artykmaçlyklary näme?

habarlar

Poliurea sepmegiň artykmaçlyklary näme?

23)

Täze örtük materialy hökmünde poliurea inersenerleriň öňki örtüklere düşünişini düýpgöter üýtgetdi.Sebäbi başga bir örtük materialy, çanak çekiçiniň doly güýjüne we poliurea ýaly iň çynlakaý eşiklere çydap bilmeýär we şol bir wagtyň özünde ýeterlik çeýeligi bar.Betonyň ýarylmagyna ýa-da polat gurluşynyň deformasiýasyna eltýän aç-açan giňelme we gysylma ýagdaýynda örtük filmi döwülmez, ýagny turbageçirijiniň uzalmagy we çökmegi ýaly adaty bolmadyk şertlerde ol henizem ähli iş ýüzüni ýapyp biler.Bu ajaýyp häsiýetler in engineeringenerçilik programmasynda poliureanyň uzak ömrüni we ygtybarlylygyny üpjün edýär we 30-50 ýyl hyzmat ediş möhleti poliureanyň ýokary çykdajylylygyny görkezýär.

 

Poliurea sepilende seresaplylyk

 

1. rainagyşly günlerde ýüz tutmaň. 

2. Ulanylanda gowy gurluşyk gurşawyny we howa çalşygy gurşawyny üpjün ediň. 

3. Poliurea sepmezden ozal, professional pürküji enjamlary ulanylmaly we enjamlar düzedilmeli. 

4. Poliurea sepmezden ozal, substratyň ýalpyldawuk bolmalydygyny barlaň. 

5. Astar ulanylanda, asma materiallar doly garylyp, ýapyk şertlerde primer ýygnanmagynyň, köpürjikleriň we beýleki hadysalaryň öňüni almaly. 

6. Pürküji enjamlary işletmek üçin hünärmen işgärler talap edilýär.

 

Aboveokardakylar spreý poliurea hakda.Poliurea satyn almak isleseňiz, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

 

38


Iş wagty: 10-2022-nji oktýabr