SWD969 Metal antikroziýa örtükleri

önümleri

SWD969 Metal antikroziýa örtükleri

gysga düşündiriş:

SWD969 filmi emele getirýän esas hökmünde ýokary öndürijilikli poslama garşy rezinden ybarat bolup, açyk metaldan ýasalan materiallary goşdy.Film emele getirýän rezin, köp sanly efir baglanyşyklaryny, karbamid baglanyşyklaryny, biuret baglanyşyklaryny, uret baglanyşyklaryny we wodorod baglanyşyklaryny öz içine alýar, bu film döredýän örtügi dykyz we gaty edýär, ajaýyp mehaniki we fiziki aýratynlyklary we poslama garşy aýratynlyklary bar.Öňünden taýýarlanylandan soň, metal ýasalan materiallar film emele gelende deň we tertipli tertipleşdirilip bilner.Ajaýyp uzynlyk diametri gatnaşygy we poslama garşy güýçli ukyby sebäpli, örtük inçe şertlerde hereket edýän galyň film örtüginiň roluny oýnap biler ýaly, ulanylanda poslaýjy serişdäniň aralaşmagyny we zaýalanmagyny ep-esli uzaldar.Saýlanan metal materiallar ýagtylyk we ýylylyk radiasiýasyny netijeli görkezip, sowatmagyň we energiýanyň tygşytlanyşyna täsir edip, gurluşyk gurşawyny has amatly we saklanylýan materiallary has durnuklaşdyryp bilýän açyk çybyklardyr.Örtügiň demir bölekleri aşakydan ýokara örtülendir, şonuň üçin örtük geçiriji täsir edip biler, bu bolsa elektrostatik ýygnanmagynyň öňüni alyp biler we önümçilik meýdançasyny howpsuz edip biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň ulanylyş gerimi

Nebit, himiýa, transport, gurluşyk, elektrik energiýasy we beýleki senagat kärhanalarynyň poslama garşy goragy, esasanam ammarlar, himiýa enjamlary, polat konstruksiýalar, oturdylan bölekler (geçiriji görnüşi goşmak bilen), önümçilik ussahanalarynyň we ammar otaglarynyň üçekleri we diwarlary.

Önüm aýratynlyklary we artykmaçlyklary

* Ajaýyp poslama garşylyk, inçe örtük galyň film örtügi roluny oýnap biler.

Ajaýyp ýelmeşme we pes ýerüsti bejeriş talaplary bilen, diňe bir primeriň täsiri bolman, eýsem ýokarky örtük funksiýasyna eýe bolan metaldan ýasalan önümleriň ýüzüne gönüden-göni ulanylyp bilner.

Örtük dykyz we gaty bolup, siklik stresiň zaýalanmagyna garşy durup biler.Ajaýyp mehaniki häsiýetler, geýmäge garşylyk, täsire garşylyk we çyzmaga garşylyk.Poslama garşy ajaýyp öndürijilik, eroziýa we dürli himiki poslama serişdeleri, mysal üçin duz sepmek, kislota ýagyşy we ş.m. çydamlylyga garşy ajaýyp öndürijilik, ajaýyp garramaga garşylyk, daşarda ulanmak üçin ýarylma we çişirme ýok.Örtük, sowatmagyň we energiýa tygşytlamagyň täsirine ýetmek üçin günüň ýagtylygyny we ýylylygyny görkezip biler.Statik elektrik ýygnamagynyň öňüni almak ukybyna eýedir.Bir komponentli material, el bilen örtülen örtük ulanmak amatly we dürli amaly usullarda ulanylyp bilner.

Önümiň fiziki aýratynlyklary

Haryt Netijeler
Daş görnüşi Metal kümüş
Iscapyşmazlyk (cps) @ 20 ℃ 250
Gaty mazmun (%) ≥68
Dryerüsti gury wagt (h) 4
Gazanyň ömri (h) 2
Nazaryýet 0.125kg / m2(galyňlygy 60um)

Adaty fiziki aýratynlyklar

Haryt Synag standarty Netijeler
Galam gatylygy   H
Heselimleýiş güýji (Mpa) metal esas HG / T 3831-2006 9.3
Heselimleýiş güýji (Mpa) beton esas HG / T 3831-2006 2.8
Geçirijilik   2.1Mpa
Egilmek synagy (silindr görnüşli)   ≤1mm
Aşgazan garşylygy (750g / 500r) mg HG / T 3831-2006 5
Täsir garşylygy kg · sm GB / T 1732 50
Garramaga garşy, tizlenýän garrylyk 1000s GB / T14522-1993 Lightagtylygyň ýitmegi < 1, hek 1

Synag netijesi

Haryt Synag standarty Netije
Galam gatylygy GB / T 6739-2006 H
Egilmek synagy (silindr görnüşli) mm GB / T 6742-1986 2
Faceerüsti garşylyk , Ω GB / T22374-2008 108
Täsir garşylygy (kg · sm) GB / T 1732-1993 50
Temperatura denaturasiýa garşylygy (200 ℃, 8 sag) GB / T1735-2009 Adaty
Hesapyşma (MPA) polat substrat GB / T5210-2006 8
Dykyzlygy g / sm3 GB / T 6750-2007 1.1

Poslama garşylyk

Kislota garşylygy 35% H.2SO4ýa-da 15% HCl, 240h Köpürjikler, pos ýok, döwük ýok, gabyk ýok
Alkali garşylygy 35% NaOH, 240h Köpürjikler, pos ýok, döwük ýok, gabyk ýok
Duz garşylygy, 60g / L, 240s Köpürjikler, pos ýok, döwük ýok, gabyk ýok
Duz pürküjisine garşylyk , 3000h Köpürjikler, pos ýok, döwük ýok, gabyk ýok
Emeli garramaga garşylyk , 2000s Köpürjikler, pos ýok, döwük ýok, gabyk ýok
Çygly garşylyk, 1000s Köpürjikler, pos ýok, döwük ýok, gabyk ýok
Nebite garşylyk, 0 # Dizel ýagy, çig nebit , 30d Köpürjikler, pos ýok, döwük ýok, gabyk ýok
(Diňe salgylanma üçin: üýtgäp durmaga, poslamaga we aşmaga üns beriň. Jikme-jik maglumatlar zerur bolsa, ulanyja suwa çümdürmek synagyny geçirmek maslahat berilýär)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Harytkategoriýalary