SWD250 Pürküji poliuretan köpük gurluşyk diwarlary ýylylyk izolýasiýa materialy

önümleri

SWD250 Pürküji poliuretan köpük gurluşyk diwarlary ýylylyk izolýasiýa materialy

gysga düşündiriş:

SWD250 Spreý Rigid Poliuretan Köpük, SWD Urethane Co. ABŞ tarapyndan 1970-nji ýyllarda işlenip düzüldi.ABŞ-da diwar ýylylyk izolýasiýasyny gurmak üçin giňden ulanyldy we USEPA tarapyndan Energetika ýyldyzy diýlip tassyklandy.SWD250 poliuretan köpügi, pes siňdiriş tizligi, oňat geçirijilik garşylygy, ýapyk öýjük düzüminiň 95% -inden ýokary dykyz gurluşly mikropor köpük materialy.Göni pürküji tehnologiýasy bilen ulanylanda, aşaky gatlakda doly geçip bolmaýan gatlak emele gelýän köpük gatlaklarynyň arasynda tikiş ýok.Suwuň siňmeginden gaça durýan gorag gatlagyny döredýär we binanyň diwarlarynyň suw syzmagy we ýylylyk izolýasiýa meselelerini ajaýyp çözýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

SWD250 daşarky diwar gaty poliuretan köpük, täze energiýa tygşytlaýjy izolýasiýa materialy bolup, pürküji ýaragyň ýokary basyşy astynda derrew A & B suwuklygy bilen sepilýär.Suwuk material, diwaryň içinde köpüklenmegi dowam etdirip bilýän we boşluklary ýapmak üçin esas bilen berk baglanyşyp bilýän ýokary basyşda gowy suwuklyk we geçirijilik ukybyna eýedir.Esasy bilen baglanyşdyrylan ýelim güýji (≥40Kpa) gaty köpüküň ýyrtyk güýjünden ýokarydyr, hatda substratyň giňelmegi we gysylmagy ýüze çykmaz.Bu önüm kislota we aşgar çydamly, erginlere çydamly we garramaga garşy, hyzmat ediş möhleti 50 ýyldan gowrak, binanyň daşky diwarlarynyň hyzmat sikline laýyk gelýär we adaty materiallaryň suwuň siňdirilmeginden, çyglylygyndan ýygy-ýygydan saklanmagynyň ähli meselelerini çözýär. siňdirilmegi we syzmagy.SWD250 täze ekologiýa taýdan arassa köpükleýji serişdesi bilen ulanylýar, önümçilige we ulanylyş prosesinde üýtgewsiz we hapalanmaz.

Aýratynlyklary

Dykyzlygy ≥35kg / ㎥
gysyjy güýç ≥0.2Mpa
ýylylyk geçirijilik koeffisiýenti ≤0.022W / (mk)
Suwuň siňdiriş derejesi v / v ≤2%
Ölçegli durnuklylyk (70 ℃ 48h) ≤1%
Cellapyk öýjük tizligi ≥95%
ýangyjy öndürijiligi B2 synp

Heatylylyk izolýasiýa täsiri, ýaşaýyş jaý böleklerini ýylatmagyň talaplaryndan has doly we has gowyJGJ26-89 ýaşaýyş jaýynyň energiýa tygşytly dizaýn standarty.Fireangyn saklaýjy öndürijiligi ýerine ýetirýärGBJ16Gurluşyk dizaýny Otyza çekiji kod.

Maslahat berilýän amallar

No.ok. Formanerine ýetiriş prosesi
1 daşky diwar substratyny tekizlemek
2 daşarky diwary tozan we galyndylar bilen arassalaň
3 örtügi ýuwuň
4 görkezme üçin poliuretan gaty köpük sepiň.
5 mata dakyň
6 tekizlemek üçin anti-crack putty ulanyň
7 çotga örtükleri ýa-da taýak plitalary.

Adaty fiziki aýratynlyklar

Haryt Synag standarty Netijeler
Galam gatylygy   H
Heselimleýiş güýji (Mpa) metal esas HG / T 3831-2006 9.3
Heselimleýiş güýji (Mpa) beton esas HG / T 3831-2006 2.8
Geçirijilik   2.1Mpa
Egilmek synagy (silindr görnüşli)   ≤1mm
Aşgazan garşylygy (750g / 500r) mg HG / T 3831-2006 5
Täsir garşylygy kg · sm GB / T 1732 50
Garramaga garşy, tizlenýän garrylyk 1000s GB / T14522-1993 Lightagtylygyň ýitmegi < 1, hek 1

Programmanyň çäkleri

gurluşyk diwarlarynyň we üçeginiň ýylylyk izolýasiýasy

Ýaramlylyk möhleti

10 aý (gurak we salkyn şertli jaýda)

Gaplamak

250kg / çelek komponent;B komponenti 200kg / çelek.

Önümçilik ýerleri

Minhang Şanhaý şäheri we Jiangsu şäherindäki Nantong kenarýaka senagat parkynyň önümçilik bazasy (SWD ABŞ-dan getirilýän çig malyň 5%, Şanhaýdaky köpmilletli kompaniýadan 60%, ýerli goldawdan 35%)

Howpsuzlyk

Bu önümi ulanmak üçin sanitariýa, howpsuzlyk we daşky gurşawy goramak boýunça degişli milli kadalara laýyk gelmelidir.Çygly örtügiň ýüzüne-de degmäň.

Global ulanylyşy

Biziň kompaniýamyz dünýädäki müşderilere adaty örtük önümleri bilen üpjün etmegi maksat edinýär, ýöne dürli sebit şertlerine we halkara kadalaryna uýgunlaşmak we peýdalanmak üçin ýörite düzedişler girizilip bilner.Bu ýagdaýda goşmaça alternatiw önüm maglumatlary berler.

Bütewilik beýannamasy

Kompaniýamyz sanalan maglumatlaryň hakykylygyny kepillendirýär.Programma gurşawynyň dürlüligi we üýtgemegi sebäpli, ulanmazdan ozal barlap görüň.Örtügiň hilinden başga hiç hili jogapkärçilik çekmeýäris we sanalan maglumatlary öňünden duýdurmazdan üýtgetmek hukugymyzy saklaýarys.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Harytkategoriýalary