SWD6006 elastik üçek gidroizolýasiýa örtük materialy

önümleri

SWD6006 elastik üçek gidroizolýasiýa örtük materialy

gysga düşündiriş:

SWD6006 elastik suw geçirmeýän örtük materialy, esasy çig mal hökmünde ekologiýa taýdan arassa suwly polimer rezini alýar we ylmy önümçilik prosesi arkaly arassalanýar.Örtük ykjam, dürli görnüşli substratlar bilen güýçli ýelmeşýär.Ajaýyp möhürleme we geçirijilik ukyby, gowy gizlemek güýji, garrylyga garşy ajaýyp öndürijiligi bar, uzak wagtlap açyk howada ulanylandan soň gabyk ýa-da poroşok bolmaz.Europeewropada we ABŞ-da giňden ulanylýan gurluşyk ýüzlerinde ajaýyp suw geçirmeýän goragy bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary we peýdalary

Film ykjam we gowy ýelmeýän güýje eýe bolup, suw geçirmeýän integral ulgamy emele getirýär

Garrylyga garşy ajaýyp öndürijilik, uzak wagtlap açyk howada ulanmak ýykylmaz, ýa-da poroşok ýa-da reňk üýtgemez, hyzmat möhletini uzaldar.

Pes temperaturada ajaýyp çeýeligi, -40 Centigrade

Antikroziýa we himiki garşylyk

Ajaýyp suw geçirmeýän, çyglylyga garşy öndürijilik

Suw esasly örtük, ekologiýa taýdan arassa, zäherli, howpsuz material.

Ulanmak aňsat, ol esasan poliuretan suw geçirmeýän örtükdir

Önümiň ulanylyş gerimi

Beton üçek, polat üçek, aşhana hammam poly, hammam, suw howdany, ýerzemin, suw geçirmeýän membrana we köne üçek SBS suw geçirmeýän we abatlaýyş işleri (asfalt, PVX, SBS, poliuretan we beýleki esaslar)

Haryt maglumatlary

Haryt Netijeler
Daş görnüşi Ak ýa-da çal
Ossalpyldawuk Mat
belli agyrlyk güýji (g / sm3) 1.12
Iscapyşmazlyk (cps) @ 20 ℃ 420
Gaty mazmun (%) 71% ± 2%
ýerüsti gury wagt (h) Tomus: 1-2s, gyş: 2-4s
teoretiki gurşaw 0,17 kg / m2(galyňlygy 100um)

Fiziki eýeçilik

Haryt Synag standarty Netijeler
Gizlemek güýji (ak ýa-da açyk reňk) / (g / m²) JG / T235-2008 50150
Gurak wagt / sag JG / T172-2005 Faceerüsti gury wagt≤2;gaty gurak wagt ≤24
Hesapyşma (kesiş usuly) / dereje JG / T172-2005 ≤1
Geçirijilik JG / T172-2005 0.3MPa / 30min, Geçip bolmajak
Täsir garşylygy / sm JG / T172-2005 ≥30
Dartyş güýji JG / T172-2005 .71.7Mpa
Uzalma derejesi JG / T172-2005 ≥200%
Göz ýaşyna garşylyk, ≥kN / m JG / T172-2005 35
Örtügiň temperatura garşylygy (5 aýlaw) JG / T172-2005 Adaty

Poslama garşylyk häsiýeti

Kislota garşylygyc(5% H.2SO4 JG / T172-2005 168 sag
Duz sepmäge garşylyk JG / T172-2005 1000 sag, gabyk ýok, gabyk ýok
Emeli çaltlaşdyrylan garramaga garşy (1000s) Dartyş güýjüni saklamak,% 85
Uzalma derejesi,% 50150

Programma gurşawy

Daşky gurşawyň temperaturasy: 5-35 ℃

Çyglylyk: ≤85%

Programma görkezmeleri

Maslahat berilýän dft (1 oýunçy) 200-300um
Gaýtalama wagty (25 ℃) Minut: 4s, Maks: 28s
Maslahat berilýän usul Roller, çotga

Programma maslahatlary

Nebit, pos ýa-da tozan bolmasa, arassa bolmaly.

Galan materialyň asyl depreklere dökülmegine ýol berilmeýär.

Suw esasly örtük, oňa başga organiki erginleri ýa-da başga örtükleri goşmaň.

Önümiň bejeriş wagty

Substrat temperaturasy ýeriň gury wagty aýak hereketi gaty gury
25 ℃ 40 min 12s 7d

Önümiň saklanylyşy we saklanyş möhleti

Saklaýyş temperaturasy : + 5-35 ° C.

Saklanyş möhleti: 12 aý (açylmadyk)

Önümleri gowy möhürläň, salkyn we şemalladylýan ýerde saklaň, göni gün şöhlesinden goraň.

Gap: 20 kg / deprek

Önümiň saglygy we howpsuzlyk maglumatlary

Himiki önümleri ygtybarly işlemek, saklamak we ýok etmek barada maglumat we maslahatlar üçin ulanyjylar fiziki, ekologiki, toksikologiki we beýleki howpsuzlyk bilen baglanyşykly maglumatlary öz içine alýan iň soňky material howpsuzlygy maglumatlary sahypasyna ýüz tutmalydyrlar.

Bütewilik beýannamasy

SWD bu sahypada görkezilen ähli tehniki maglumatlaryň laboratoriýa synaglaryna esaslanýandygyny kepillendirýär.Hakyky synag usullary dürli ýagdaýlara görä üýtgäp biler.Şonuň üçin onuň ulanylyşyny barlaň we barlaň.SWD önümiň hilinden başga hiç hili jogapkärçiligi öz üstüne almaýar we sanalan maglumatlardaky üýtgetmeleri öňünden duýdurmazdan saklaýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň