SWD9594 çyglylygy bejermek poliuretan himiki saklaýyş baklary içerki diwar agyr antikorroziýa örtügi

önümleri

SWD9594 çyglylygy bejermek poliuretan himiki saklaýyş baklary içerki diwar agyr antikorroziýa örtügi

gysga düşündiriş:

Himiki ammar tanky himiýa zawodynda örän möhüm enjamdyr, tanklar syzyp ýa-da zaýalanandan soň, emlägiň ýitmegine hem däl, işçilere-de zyýan ýetirer.SWD9594 ýokary öndürijilikli bir komponent çyglylygy bejerýän poliuretan örtük materialy, örtük köp mukdarda karbamid baglanyşygyny, iki karbamid baglanyşygyny, uret baglanyşygyny we polimerizasiýa döwründe wodorod baglanyşygyny kabul edýär, howanyň çyglylygy, dykyz kesiş bilen siňdirilenden soň bejerilýär; birleşdirilen arabaglanyşyk ulgamy örtük filminiň berk himiki garşylyga we fiziki häsiýetine eýe bolýar.Ajaýyp infiltrasiýa we geçirijilik aýratynlyklaryna eýedir we substratyň gidroksil baglanyşygy bilen täsir eder, ýelimleýiş güýji himiki we fiziki ýelim bilen ep-esli gowulaşar.Saklaýyş tanklarynyň içerki diwar programmasynda SWD9594 örtügi ýörite primer bilen gabat gelýär, aşaky integrasiýa materialy hökmünde hem ulanylyp bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary we artykmaçlyklary

* ajaýyp ýelim güýji, uglerod polat we beton bilen berk baglanyşyk

* ýokary gaty mazmun we ekologiýa taýdan arassa talaplara laýyk gelýär

* ajaýyp mehaniki häsiýet, geýip bolýan, täsire garşylyk we çyzmaga garşylyk;siklik stresine garşy durmak üçin çeýe örtük

* ajaýyp suw geçirmeýän häsiýet

* ajaýyp antikorroziýa häsiýeti we duz sepmek, kislota ýagyşy we ş.m. ýaly köp himiki pos gurşawyna garşylyk.

* el çotgasy ýa-da maşyn sepmek arkaly ulanylyp bilner

* ýekeje komponent, ulanmak aňsat we örtügiň hilini kepillendirmek has aňsat.

Adaty ulanmak

Saklaýyş tanklary üçin dürli himiýa, nebit, derman, elektrik öndürmek pudagynyň içki diwary üçin antikroziýadan goramak

88

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň