SWD1006 pes dykyzlykly spreý poliuretan köpük ABŞ-da ýasalan agaç gurluş binalary ýylylyk we ses izolýasiýa materiallary

önümleri

SWD1006 pes dykyzlykly spreý poliuretan köpük ABŞ-da ýasalan agaç gurluş binalary ýylylyk we ses izolýasiýa materiallary

gysga düşündiriş:

Agaçdan ýasalan binalar ýaşaýyş jaýynyň (leeke jaý ýa-da Villa) 90% -ini tutýan Europeewropada we Amerikada gaty meşhurdyr.2011-nji ýylda dünýä bazaryndaky statistikalara görä, Demirgazyk Amerikanyň agaçlaryndan ýasalan binalar we oňa laýyk materiallar dünýädäki agaç gurluşyk binalarynyň bazardaky paýynyň 70% -ini aldy.1980-nji ýyllardan ozal Amerikan agaç gurluşyk binalaryny izolirlemek üçin gaýa ýüň we aýna ýüň saýlandy, ýöne soň köp adamyň kanserogeniniň saglygyna zyýanly we izolýasiýa netijesizdigi ýüze çykaryldy.1990-njy ýyllarda Amerikan agaç gurluşy birleşigi, agaçdan ýasalan binalaryň hemmesine ýylylyk izolýasiýasy üçin pes dykyzlykly poliuretan köpügini ulanmagy teklip etdi.Ajaýyp ýylylyk we ses izolýasiýa öndürijiligi, howpsuz we ekologiýa taýdan arassa.SWD Urethane., ABŞ tarapyndan öndürilen SWD pes dykyzlykly poliuretan spreý köpügi, doly suw köpüklemek usuly bilen ulanylýar, ozonosferany, ekologiýa taýdan arassa, energiýa tygşytly, gowy izolýasiýa täsiri we baha bäsdeşligi ýok etmez.Amerikan bazaryndaky agaçdan ýasalan villa izolýasiýasy üçin ileri tutulýan önüme öwrüldi.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Öňdebaryjy doly suw köpük tehnologiýasy bilen ulanylanda, açyk öýjükli pes dykyzlykly köpükdir.Formaldegid bolmasa, az VOC düzümi, ozonosfera we adamlaryň saglygyna zyýan bermezden, 25% -den gowrak gaýtadan işlenip bilinýän materiallara eýe bolan hakykatdanam ýaşyl Eko önümidir.Şekile sepilenden soň, kondisioner bahasynyň 40% -ini arzanladyp bilýän umumy bökdençsiz energiýa täsirli päsgelçilik döretmek üçin substrat bilen berk ýapyşýar.Tozany, ysy, çyglylygy izolirleýär we zyýan berijilerden gaça durýar, içerdäki howanyň hilini ýokarlandyrýar we amatly gurşawy saklaýar, ajaýyp ýylylyk we ses izolýasiýasy bilen asuda hususy otag döredýär, jaýyň ýük basyşyny azaldýar, ýaşaýyş jaýyny ep-esli gowulaşdyrýan ýer titremesine garşy howpsuzlyk.

Aýratynlyklary

dykyzlygy 10-12kg / m3
Sykyş güýji ≥50Kpa
Malylylyk geçirijiligi ≤0.03w / (mk)
Suwuň siňdirilmegi v / v ≤2%
Ölçegli durnuklylyk (70 ℃, 48s) ≤1%
Busangyn öndürijiligi B2 synp

Öndürijilik maglumatlary

Iscapyşmazlyk (25 ℃) Komponent A: 250 ± 50mPa.sB komponenti: 500 ± 50mPa.s
Garyşyk wagt 3S
Krem wagty 3-6S
Gel wagty 5-9S
Boş wagtyňyzy tapyň 13-20S

Maslahat berilýän amallar

No.ok. Önümleriň ady Galyňlyk
1 Agaç gurluş diwarlary --
2 SWD1006 pes dykyzlykly poliuretan köpük 8-10 sm

Programmanyň çäkleri

Agaçdan ýasalan villa ýa-da beýleki izolýasiýa doldurmak meýdanlary üçin ýylylyk izolýasiýasy

Ýaramlylyk möhleti

6 aý (Gurak we salkyn şertli jaýda)

Gaplamak

komponent A: 250kg / çelek.komponent A: 200kg / çelek.

Önümçilik meýdany

Şanhaýyň Minhang etraby, Jiangsu şäherindäki Nantong kenarýaka senagat parkynyň önümçilik bazasy (SWD ABŞ-dan getirilýän çig malyň 15%, Şanhaýdaky köpmilletli kompaniýadan 60% local ýerli goldawdan 25%)

Howpsuzlyk

Bu önümi ulanmak üçin sanitariýa, howpsuzlyk we daşky gurşawy goramak boýunça degişli milli kadalara laýyk gelmelidir.Çygly örtügiň ýüzüne-de degmäň.

Global ulanylyşy

Biziň kompaniýamyz dünýädäki müşderilere adaty örtük önümleri bilen üpjün etmegi maksat edinýär, ýöne dürli sebit şertlerine we halkara kadalaryna uýgunlaşmak we peýdalanmak üçin ýörite düzedişler girizilip bilner.Bu ýagdaýda goşmaça alternatiw önüm maglumatlary berler.

Bütewilik beýannamasy

Kompaniýamyz sanalan maglumatlaryň hakykylygyny kepillendirýär.Programma gurşawynyň dürlüligi we üýtgemegi sebäpli, ulanmazdan ozal barlap görüň.Örtügiň hilinden başga hiç hili jogapkärçilik çekmeýäris we sanalan maglumatlary öňünden duýdurmazdan üýtgetmek hukugymyzy saklaýarys.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Harytkategoriýalary