SWD köpük we heýkeltaraş erginli poliurea örtügi

önümleri

SWD köpük we heýkeltaraş erginli poliurea örtügi

gysga düşündiriş:

SWD köpügi we heýkeltaraş çözüji erkin el bilen ulanylýan poliurea örtügi esasan daşky bezeg we polifenil köpük, EPS, EVA we PU köpüginde berkitmek we berkitmek üçin ulanylýar.Film we telewizor reklamalary, binagärlik bezeg komponentleri, şäher heýkeltaraşlygy we maslahat we tema seýilgähi bilen baglanyşykly beýleki gurluş.Gurluşy üýtgetmän, garramazdan, gabykdan we zyýansyz gowy berkitme berýär.El bilen ulanylýandygy sebäpli, programma çykdajylaryny tygşytlaýar, bu ýörite spreý enjamlarynyň zerur däldigini aňladýar.Mundan başga-da, tölege ukypsyz görnüş.Arza berijä we ekologiýa taýdan arassa zyýany ýok.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

♢ SWD çözüji mugt styrofoam poliurea örtügi ulanmak aňsat, ýörite enjam gerek däl, ownuk gyryjy ýa-da çotga usuly gowy.

Normal Adaty temperaturada bejermek, örtük köp substratlar bilen ajaýyp ýelimleýiş güýjüne eýe, üstü tekiz we tekiz.

Bra Membrananyň çeýeligi, gowy gidroizolýasiýa öndürijiligi, ajaýyp täsir garşylygy we aşgazana garşylygy bar.

Aýratynlyklary

Heselimleýji güýç (beton esas) 2.5Mpa (ýa-da esasy material arakesmesi)

 

Gatylyk Kenar A: 50-95, Kenar D: 60-80 (ýa-da müşderileriň islegine görä)
Dartyş güýji 10 ~ 20Mpa
Uzalma 100-300 %
Temperaturanyň üýtgemegine garşylyk -40 ------ + 120 ℃
Abraziw garşylyk (700g / 500r) 7.2mg
Kislota garşylygy  
10% H.2SO4 ýa-da 10% HCI, 30d pos ýok, köpürjikler ýok
Alkali garşylygy 10% NaOH, 30d pos ýok, köpürjikler ýok
Duz garşylygy 30g / L, 30d pos ýok, köpürjikler ýok
Duz sepmäge garşylyk, 1000s pos ýok, köpürjikler ýok
Daşky gurşaw derejesi bejerilen örtük iýmit derejesine laýykdyr

Öndürijilik maglumatlary

Reňk  Müşderileriň islegi hökmünde birnäçe reňk
Luster Aýna
Dykyzlygy 1,25g / sm³
Gaty mazmun 99% ± 1%
VOC 0
Agramy boýunça deňeşdirme gatnaşygy J: B = 1: 1
Gury filmiň galyňlygy maslahat berilýär Müşderiniň talaplaryna laýyklykda
Nazaryýet 1,3kg / sqm (ýokardaky gaty göterim we 1000 mikronyň gury film galyňlygy bilen hasaplanýar)
Amaly gurşaw Degişli ýitginiň derejesine rugsat beriň
Mugt 60 ~ 90min
Artykmaç aralyk Min 3h;Maks24h
Örtük usuly Çotga, dyrnaçak
Fleş nokady 200 ℃

Ýaramlylyk möhleti

Iň azyndan 6 aý dry Gurak we salkyn şertli içerde)

Himiki garşylyk

Kislota garşylygy 40% H.2SO4 ýa-da 10% HCI, 240h pos ýok, köpürjikler ýok, gabyk ýok
Alkali garşylygy 40% NaOH, 240h pos ýok, köpürjikler ýok, gabyk ýok
Duz garşylygy 60g / L, 240h pos ýok, köpürjikler ýok, gabyk ýok
Duz sepmäge garşylyk 1000s pos ýok, köpürjikler ýok, gabyk ýok
Oilag garşylygy, hereketlendirijiniň ýagy 240s pos ýok, köpürjikler ýok, gabyk ýok
Suw garşylygy, 48s Köpürjikler ýok, gyrmyzy ýok,

reňk üýtgedenok, gabygy ýok

.

Gaplamak

bölek A: 5kg / çelek;B bölegi: 5kg / çelek

Önümçilik meýdany

Minhang Şanhaý şäheri we Jiangsu şäherindäki Nantong kenarýaka senagat parkynyň önümçilik bazasy (SWD ABŞ-dan getirilýän çig malyň 15%, içerki ýurtdan 85%)

Howpsuzlyk

Bu önümi ulanmak üçin sanitariýa, howpsuzlyk we daşky gurşawy goramak boýunça degişli milli kadalara laýyk gelmelidir.Çygly örtügiň ýüzüne-de degmäň.

Global ulanylyşy

Biziň kompaniýamyz dünýädäki müşderilere adaty örtük önümleri bilen üpjün etmegi maksat edinýär, ýöne dürli sebit şertlerine we halkara kadalaryna uýgunlaşmak we peýdalanmak üçin ýörite düzedişler girizilip bilner.Bu ýagdaýda goşmaça alternatiw önüm maglumatlary berler.

Bütewilik beýannamasy

Kompaniýamyz, amaly gurşawyň dürlüligi we üýtgemegi sebäpli sanalan maglumatlaryň hakykylygyny kepillendirýär, ulanmazdan ozal barlap görüň.Örtügiň hilinden başga hiç hili jogapkärçilik çekmeýäris we sanalan maglumatlary öňünden duýdurmazdan üýtgetmek hukugymyzy saklaýarys.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň