SWD562 sowuk pürküji poliurea elastomer antikroziýa garşy suw geçirmeýän aşgazana garşylyk örtügi

önümleri

SWD562 sowuk pürküji poliurea elastomer antikroziýa garşy suw geçirmeýän aşgazana garşylyk örtügi

gysga düşündiriş:

Spreý poliurea, erginsiz, hapalanmaz ýaşyl önüm, ýokary fiziki we poslama garşylyk häsiýetinden bäri, poslama garşy suw geçirmeýän gorag meýdançasynyň köp sanly taslamasynda ulanylýar.Normalöne adaty şertlerde iki ýüz müň RMB talap edýän we ýüz tutýanlaryň islegine ýokary isleg bildirýän ýörite maşyn bilen spreý poliurea ulanylmaly, şonuň üçin poliurea amaly üçin käbir oňaýsyzlyklary döredýär.SWD Urethane USA täze ýönekeý ulanylýan sowuk poliureany döretdi, bu poliurea pudagynda adamlaryň poliurea tehnologiýasyna düşünişini täzeledi, bu pürküji poliureýanyň has giň gerimleri üçin mümkinçilik döretdi.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Sowuk poliurea ýönekeý pürküji ýarag bilen ulanylýar, ulanmak aňsat, bir adam ony işledip biler.Ony 25 above-dan ýokary temperaturada göni sepip bolýar, daşky gurşawyň temperaturasy 25 below-dan pes bolsa, suwuk materialy 35 to çenli gyzdyrmak üçin mikrotolkun ulanyň.Bejeriş wagty 2-10 minutdan sazlanyp bilner, egrem-bugram, dik ýa-da eňňit ýüzüne pürküp bolýar.Örtük çeýe, ykjam we bökdençsiz, ajaýyp hemmetaraplaýyn fiziki häsiýetlere eýe, poroşok ýok, daşarda uzak wagtlap ulanylandan soň gabyk ýok ýa-da ýarylmaýar, islendik sowuk we yssy täsire we howanyň üýtgeýän poslama garşydyr.

Programmanyň çäkleri

Kömür çigidini, spiral bölüjini, flotasiýa tankyny, kir ýuwýan deprek, geçiriji guşak we beýleki magdan desgalaryny geýip bolýan antikroziýa goragy.

Aýratynlyklary

Heselimleýji güýç (beton esas) ≥2.9Mpa (ýa-da substrat döwüldi)
Heselimleýiş güýji (polat bazasy) .58.5Mpa
Gözýaşyň güýji ≥70kg • sm
Dartyş güýji ≥15.0Mpa
Uzalma ≥400%
Giriş garşylygy 2.1Mpa
Temperaturanyň üýtgemegine garşylyk -50 ------ + 120 ℃
Garşylyk geýiň (750g / 500r) ≤10mg
Kislota garşylygy 10% H.2SO4ýa-da 10% HCI, 30d pos ýok, köpürjikler ýok
Alkali garşylygy 10% NaOH, 30d pos ýok, köpürjikler ýok
Duz garşylygy 30g / L, 30d pos ýok, köpürjikler ýok
Duz sepmäge garşylyk 1000s pos ýok, köpürjikler ýok
Nebite garşylyk 0 # dizel çig nebit 30d pos ýok, köpürjikler ýok

Öndürijilik maglumatlary

Reňk Müşderileriň islegi hökmünde birnäçe reňk
Luster syrçaly
Dykyzlygy 1,01g / sm3
Gaty mazmun ≥98%
VOC 0
Gury filmiň galyňlygy maslahat berilýär 500-3000μm
Nazaryýet 1.02kg / inedördül metr (ýokardaky gaty göterim we 1000 mikronyň gury film galyňlygy bilen hasaplanýar)
Amaly gurşaw Degişli ýitginiň derejesine rugsat beriň
Faceerüsti gurak wagt 3-5min
Gaýtadan örtmek aralygy ≤ 6h (20 ℃)
Gaýtadan örtmek usuly iki komponentli howa pürküji
Garyşyk gatnaşygy J: B = 1: 1 (göwrümi boýunça)
Adaty paket 1,6kg / set (A bölegi: 0.82kg, B bölegi: 0.77kg)
Programmanyň temperaturasy 25-40 ℃ (sowuk howada ulanylanda materialy 35 to çenli gyzdyrmak üçin mikrotolkun ulanyň)
Fleş nokady 200 ℃

Amallary maslahat beriň

No.ok.

Önümleriň ady

Gatlaklar

Gury filmiň galyňlygy (μm)

1

SWD poliurea ýörite primer

1

35

2

SWD562 sowuk poliurea elastomer

1

2000

Jemi

 

2

2050-nji ýyl

Haryt amaly gurşawy

Daşky gurşawyň temperaturasy 0 ℃ -45 ℃
Önüm spreý ýyladyş temperaturasy 65 ℃ -70 ° C.
şlangyň ýyladyş temperaturasy 55 ℃ -65 ℃
Otnositel çyglylyk ≤90%
Çyg nokady ≥3 ℃

Ýaramlylyk möhleti

10 aý (Gurak we salkyn şertli jaýda)

Gaplamak

1,6kg / set (A bölegi: 0.82kg, B bölegi: 0.77kg)

Önümçilik ýerleri

Minhang Şanhaý şäheri we Jiangsu şäherindäki Nantong kenarýaka senagat parkynyň önümçilik bazasy (SWD ABŞ-dan getirilýän çig malyň 15%, Şanhaýdaky köpmilletli kompaniýadan 40%, ýerli goldawdan 45%)

Howpsuzlyk

Bu önümi ulanmak üçin sanitariýa, howpsuzlyk we daşky gurşawy goramak boýunça degişli milli kadalara laýyk gelmelidir.Çygly örtügiň ýüzüne-de degmäň.

Global ulanylyşy

Biziň kompaniýamyz dünýädäki müşderilere adaty örtük önümleri bilen üpjün etmegi maksat edinýär, ýöne dürli sebit şertlerine we halkara kadalaryna uýgunlaşmak we peýdalanmak üçin ýörite düzedişler girizilip bilner.Bu ýagdaýda goşmaça alternatiw önüm maglumatlary berler.

Bütewilik beýannamasy

Kompaniýamyz sanalan maglumatlaryň hakykylygyny kepillendirýär.Programma gurşawynyň dürlüligi we üýtgemegi sebäpli, ulanmazdan ozal barlap görüň.Örtügiň hilinden başga hiç hili jogapkärçilik çekmeýäris we sanalan maglumatlary öňünden duýdurmazdan üýtgetmek hukugymyzy saklaýarys.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň