SWD9014 SPUA agyz suwy antikroziýa garşy suw geçirmeýän örtük materialy

önümleri

SWD9014 SPUA agyz suwy antikroziýa garşy suw geçirmeýän örtük materialy

gysga düşündiriş:

SWD900 SPUA agyz suwuna garşy korroziýa garşy suw geçirmeýän örtük, Isokýanat (A partiýa) we Amino birleşmesi (B partiýa) tarapyndan reaksiýa berlen polimerdir.Tehniki formula SWD Urethane kompaniýasyndan getirilýär, kabul edilen çig mal we önümçilik prosesi zyýansyz we zäherli, agyz suwy önümleri üçin standart spesifikasiýanyň talaplaryna laýyk gelýär we himiýa senagaty ministrliginiň Saglyk ygtyýarnamasynyň belgisini aldy.Işleýiş kadasy (Jiangsu) sanitariýa suwy (2016) 3200-0005.Sokary gaty örtükler, suw bilen örtülen örtükler, radiasiýa bilen bejerip bolýan örtükler, poroşok örtükleri we beýleki pes (ýok) hapalaýyş örtük tehnologiýalaryndan soň, Spreý Poliurea Elastomer (SPUA ýaly gysga) tehnologiýasy, çözgütsiz, hapalanmazdan ýaşyl programma tehnologiýasydyr. daşary ýurtlarda ýigrimi ýyla golaý wagt bäri daşky gurşawyň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin işlenip düzüldi.Içimlik suw geçirijilerinde, ammarlara we azyk ülňülerine laýyk gelýän suw çüýşelerinde, ajaýyp suw geçirmeýän, korroziýa we gorag mümkinçilikleri, şeýle hem daşky gurşawy goramak, hapalanmaz arassaçylyk işleri bilen ulanyldy.


 • :
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Aýratynlyklary

  Önümiň ýokary reaktiwligi, doly himiki reaksiýasy, bejerilen filmde zyýanly maddalar ýok, şeýle hem hakyky ulanylanda himiki ýagyş ýok.Çalt bejermek, egilmän, eňňit we dik ýüzlere emele gelmezden sepilip bilner.Howadan, suwdan we beýleki köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň aralaşmagyndan ýa-da aralaşmagyndan doly izolirlenen dykyz we üznüksiz örtük.Ajaýyp ýelimleýiş güýji we täsir garşylygy bar, gowy antikroziýa garşy suw geçirmeýän, aşgazana garşylygy, garramaga garşy we daşky gurşawy goramak işini birleşdirýär.Gatylygy ýokary çeýeligi we ýokary süýümliligi ýa-da ýokary gatylygy we ýokary güýç goldaw talaplaryny kanagatlandyrmak üçin sazlanýar.

  Heselimleýji güýç (beton esas) ≥2.9 Mpa (ýa-da substrat döwüldi)
  Heselimleýiş güýji (polat bazasy) 11.3 Mpa
  Gözýaşyň güýji 80,6kN / m
  Dartyş güýji 17.8Mpa
  Uzalma 472%
  Gatylyk Kenar A ~ Kenar D.

  Öndürijilik maglumatlary

  Reňk Ak
  Luster syrçaly
  Dykyzlygy 1,01g / sm3  
  Gaty mazmun 99% ± 1%
  VOC 0
  Gury filmiň galyňlygy maslahat berilýär 1000-3000μm
  Nazaryýet 2.04kg / inedördül (ýokardaky gaty göterim we 2000 mikronyň gury film galyňlygy bilen hasaplanýar)
  Amaly gurşaw Degişli ýitginiň derejesine rugsat beriň
  Gurak wagt 5-20s gaty gurak wagt: 20 min
  Artykmaç aralyk min: 1s iň ýokary: 24s
  Örtük usuly Polörite poliurea enjamlary spreý (import edilýän ýa-da ýerli goldaw)
  Fleş nokady 200 ℃

  Maslahat berilýän proseduralar (ýa-da dizaýn talaplary hökmünde)

  No.ok.

  Önümleriň ady

  Gatlaklar

  Gury filmiň galyňlygy (μm)

  1

  SWD poliurea ýörite primer

  1

  50

  2

  SWD900 SPUA agyz suwy, korroziýa garşy suw geçirmeýän örtük materialy

  1

  2000

  Jemi

   

  2

  2050-nji ýyl

  Programmanyň çäkleri

  Suw turbalary, suw arassalaýjy turbalar, suw çüýşeleri, howuzlar, suw saklaýjy baklar we poslama garşy suw geçirmeýän taslamalaryň agyz suwy arassaçylyk standartlarynyň beýleki ýerleri

  Ýaramlylyk möhleti

  8 aý (Gurak we salkyn şertli jaýda)

  Gaplamak

  Komponent A: 220kg / çelek, B komponenti: 200kg / çelek

  Önümçilik ýerleri

  Minhang Şanhaý şäheri we Jiangsu şäherindäki Nantong kenarýaka senagat parkynyň önümçilik bazasy (SWD ABŞ-dan getirilýän çig malyň 15%, Şanhaýdaky köpmilletli kompaniýadan 30% local ýerli goldawdan 55%)

  Howpsuzlyk

  Bu önümi ulanmak üçin sanitariýa, howpsuzlyk we daşky gurşawy goramak boýunça degişli milli kadalara laýyk gelmelidir.Çygly örtügiň ýüzüne-de degmäň.

  Global ulanylyşy

  Biziň kompaniýamyz dünýädäki müşderilere adaty örtük önümleri bilen üpjün etmegi maksat edinýär, ýöne dürli sebit şertlerine we halkara kadalaryna uýgunlaşmak we peýdalanmak üçin ýörite düzedişler girizilip bilner.Bu ýagdaýda goşmaça alternatiw önüm maglumatlary berler.

  Bütewilik beýannamasy

  Kompaniýamyz sanalan maglumatlaryň hakykylygyny kepillendirýär.Programma gurşawynyň dürlüligi we üýtgemegi sebäpli, ulanmazdan ozal barlap görüň.Örtügiň hilinden başga hiç hili jogapkärçilik çekmeýäris we sanalan maglumatlary öňünden duýdurmazdan üýtgetmek hukugymyzy saklaýarys.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň