SWD9603 otag temperaturasy, içerki we daşarky diwar arassa suw esasly gurşawy bejerýär

önümleri

SWD9603 otag temperaturasy, içerki we daşarky diwar arassa suw esasly gurşawy bejerýär

gysga düşündiriş:

SWD9603 otag temperaturasyny bejerýän suw esasly putty, ýörite suw esasly polimer suwuk rezin we ýerinde garyşýan ökde poroşoklar bilen düzülýär.Bu tygşytly we amaly diwar tekizleýiş materialy, ak we nepislik, poroşoklara gowy garşylyk, islendik suw şertlerinde oňat iş ukybyny üpjün edýän ýokary amaly öndürijilik.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary we artykmaçlyklary

* Diwar we örtükler bilen ajaýyp ýelmeşme

* gowy döwülmäge garşylyk, daşarky diwaryň berk gurşawyna çydap biler we ýarylmagynyň öňüni alyp biler

* ajaýyp dartyş güýji, aşgazana garşylyk we çakyşma garşylygy

* suwa garşy, gowy suw geçirmeýän we çygly garşylyk

* açyk howada garramaga we howa garşylygy

* suw esasly örtük, howpsuz ekologiýa taýdan arassa

* arassalaýjy programmany ulanyň, arassalamak aňsat we amatly bolup biler

Adaty ulanmak

Içki diwaryň we daşarky diwaryň (ýaşaýyş we senagat binalaryny goşmak bilen) möhürlemek bejergisinde giňden ulanylýar;

Haryt maglumatlary

Haryt Netijeler
Daş görnüşi Reňk sazlanyp bilner
Ossalpyldawuk mat
ýerüsti gury wagt (h) Tomus: 0,5-1s, gyş: 1-2s
teoretiki gurşaw 1kg / m2 (2 gatlak) tekiz diwar

Fiziki eýeçilik

Haryt Netijeler
Iş ukyby Päsgelçiliksiz
Pes temperaturada durnuklylyk Çalt däl
Daş görnüşi Adaty
Gury wagt (ýeriň gury wagty) H1h
Suw garşylygy (96s) Adaty
Alkali garşylygy (48s) Adaty
Örtügiň temperaturasynyň üýtgemegi (5 gezek) Adaty
poroşok ≤ 1-nji synp

Programma gurşawy

Otnositel temperatura: -5 ~ - + 35 ℃

Otnositel çyglylyk: RH%: 35-85%

Programma maslahatlary

Maslahat berilýän dft: 500-1000um

Örtük usuly: döwmek

Arza belligi

Gurluşyk diwary hatda ykjam, ýagsyz ýa-da tozanly bolmaly.Gabygy, köpürjikleri ýa-da tozanlary arassalamaly.

Ikinji gatlagy ulanmazdan ozal örtük gury bolmaly.

Programmanyň temperaturasy 5 above-dan ýokary bolmaly.

Bejeriş wagty

Substrat temperaturasy Faceerüsti gurak wagt Aýak hereketi Gaty gury
+ 10 ℃ 3h 8h 7d
+ 20 ℃ 1h 4h 7d
+ 30 ℃ 0,5 sag 2h 7d

Ýaramlylyk möhleti

* saklamagyň temperaturasy: 5 ℃ -35 ℃

* ýaramlylyk möhleti: 12 aý (möhürlenen)

* bukjanyň gowy möhürlenendigine göz ýetiriň

* salkyn we şemalladylýan ýerde saklaň, göni gün şöhlesinden gaça duruň

* paket: 20kg / çelek, 25kg / çelek

Önümiň saglygy we howpsuzlyk maglumatlary

Himiki önümleri ygtybarly işlemek, saklamak we ýok etmek barada maglumat we maslahatlar üçin ulanyjylar fiziki, ekologiki, toksikologiki we beýleki howpsuzlyk bilen baglanyşykly maglumatlary öz içine alýan iň soňky material howpsuzlygy maglumatlary sahypasyna ýüz tutmalydyrlar.

Bütewilik beýannamasy

SWD bu sahypada görkezilen ähli tehniki maglumatlaryň laboratoriýa synaglaryna esaslanýandygyny kepillendirýär.Hakyky synag usullary dürli ýagdaýlara görä üýtgäp biler.Şonuň üçin onuň ulanylyşyny barlaň we barlaň.SWD önümiň hilinden başga hiç hili jogapkärçiligi öz üstüne almaýar we sanalan maglumatlardaky üýtgetmeleri öňünden duýdurmazdan saklaýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň